Search results for: forsikring

/Search: forsikring
­

Need a new search?

If you didn't find what you were looking for, try a new search!

KAPITTEL 3. Historikk – Lov om yrkesskadeforsikring

By |November 22nd, 2011|

Dersom man ser gjeldende kompensasjonsordning ved yrkesskader i et historisk perspektiv, peker enkelte begivenheter seg ut: 1894 da Norges første lov om ulykkesforsikring for arbeidere i fabrikker m v ble vedtatt, 1957 da lov om yrkesskadetrygd ble vedtatt og 1966 da lov om folketrygd ble vedtatt.

Fram til ulykkesforsikringsloven ble vedtatt i 1894 gjaldt ingen særskilte […]

Comments Off on KAPITTEL 3. Historikk – Lov om yrkesskadeforsikring

KAPITTEL 2. Sammendrag av innstillingen – Yrkesskadeforsikringsloven

By |November 22nd, 2011|

Utvalget til å vurdere arbeidstakernes erstatningsrettslige stilling ved yrkesskader og yrkessykdommer (yrkesskadeserstatningsutvalget) ble oppnevnt ved kgl res 11 september 1981. I denne innstillingen redegjør utvalget for den historiske utvikling, gjeldende rett i Norge og visse andre land, samt for sine overveielser og forslag.

Kapittel 1 redegjør nærmere for utvalgets sammensetting, mandat og arbeidsmåte. I kapitlet har […]

Comments Off on KAPITTEL 2. Sammendrag av innstillingen – Yrkesskadeforsikringsloven

* Oversendelsesbrev – Lov om yrkesskadeforsikring

By |November 22nd, 2011|

Til Justisdepartementet

Utvalget til å vurdere arbeidstakernes erstatningsrettslige stilling ved arbeidsulykker og yrkessykdommer (yrkesskadeserstatningslovutvalget) ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 11 september 1981. Utvalget legger med dette frem sin innstilling med forslag til lov om yrkesskadeserstatning.

Utvalgets mandat er inntatt i innstillingens kapittel 1. I kapittel 2 gis et sammendrag av innstillingen. Kapittel 3 inneholder en historisk oversikt, […]

Comments Off on * Oversendelsesbrev – Lov om yrkesskadeforsikring

NOU 1988 nr. 6 – Erstatning og forsikring ved yrkesskade

By |November 22nd, 2011|

Comments Off on NOU 1988 nr. 6 – Erstatning og forsikring ved yrkesskade

1.1 Sammenligning av nivået i gjeldende norsk rett, trygghetsforsikringene og dansk rett

By |November 13th, 2011|

Arbeidsgruppen har sammenlignet erstatningsnivået i dansk rett og i de forsikringsvilkår som er behandlet foran kapittel III punkt 2.4.1. Nivået kan skjematisk framstilles i følgende tabell:

Trygghetsforsikring
Samvirke/Storebrand Norden     Danmark
Uførhets-
grad (%)     Men-
erstatning     Tap i
framtidig
erverv     Totalt     Men-
erstatning Tap i
framtidig
erverv     Totalt
5            42.000     42.000     10.000            10.000
10 […]

Comments Off on 1.1 Sammenligning av nivået i gjeldende norsk rett, trygghetsforsikringene og dansk rett

2.4.1 Forsikringsordninger i arbeidsforhold

By |November 13th, 2011|

Flere norske forsikringsselskaper har utarbeidet vilkår for erstatning ved yrkesskade og yrkessykdom etter standardiserte prinsipper. Storebrand Norden og Samvirke Forsikring har gått sammen om en såkalt Trygghetsforsikring. Vesta Hygea har brukt samme navn på sin ordning. UNI Forsikring behandler yrkesskadene i sin Personalkasko. Vilkårene er i stor grad sammenfallende. Som en fellesbetegnelse brukes i det […]

Comments Off on 2.4.1 Forsikringsordninger i arbeidsforhold

Bilforsikring

By |September 24th, 2011|

Bilforsikring er obligatorisk etter bilansvarsloven
Bilansvarsloven forutsetter at alle biler har bilforsikring. Bakgrunnen er at biler volder mye ting- og personskade. Bilansvarsloven forutsetter riktignok bare at bilen har ansvarsforsikring, slik at de som er skadet i bilulykke kan kreve erstatning direkte fra forsikringsselskapet i stedet fra en muligens ressurssvak skadevolder(sjafør). Bilansvaret i bilforsikringen er dessuten objektivt, […]

Comments Off on Bilforsikring

Yrkesskadeerstatning : Lov om yrkesskadeforsikring

By |September 19th, 2011|

Av advokatfullmektig Eirik Teigstad  M: teigstad@advokat.no  T: 932 83 220

Dersom du har blitt skadet i en arbeidsulykke på jobben vil du kunne ha krav på erstatning fra arbeidsgivers forsikringsselskap. Lov om yrkesskadeforsikring gjelder personskader eller sykdom som en person har fått under utføring av sitt arbeid. Altså gjelder loven også yrkessykdom, som f.eks langvarig påvirkning av […]

Comments Off on Yrkesskadeerstatning : Lov om yrkesskadeforsikring

Ansvarsforsikring

By |September 8th, 2011|

Ansvarsforsikring går ut på at en privatperson eller næringsdrivende kan kjøpe seg fri fra risikoen for erstatningsansvar han kan pådra seg ovenfor andre, ved å tegne en ansvarsforsikring. Ved å ha ansvarsforsikring på bilen slipper man således å bære det økonomiske tapet til skadelidte dersom man kjører på noen (trafikkskade). Og et firma slipper den […]

Comments Off on Ansvarsforsikring

ulykkesforsikring

By |September 6th, 2011|

En ulykkesforsikring er en forsikringsavtale som kommer til utbetaling ved ervervsmessig uførhet og død. Forutsetningen er at skaden eller dødsfallet er en følge av en plutselig og ytre begivenhet (ulykke) som rammer legemet. Et eksempel kan være at en klatrer på en stige, og et av trinnene brekker slik at man faller ned til bakken og pådrar […]

Comments Off on ulykkesforsikring