Search results for: personskade barn

/Search: personskade barn
­

Need a new search?

If you didn't find what you were looking for, try a new search!

Rettslig klageinteresse i saker om voldsoffererstatning etter at vedtak ble benyttet som bevis i foreldretvistsak(barnefordelignssak)

By |June 6th, 2018|

Klager var motparten til skadelidte i en sak om barnefordeling/foreldretvistsak om samværsrett med barn. Under foreldretvistsaken ble vedtak fra Kontoret for voldsoffererstatning lagt frem som bevis for at barnefaren hadde utsatt mor for straffbare forhold. Far forsøkte deretter å klage på mors vedtak, men Erstatningsnemnda kom til at han ikke hadde rettslig klageinteresse. Klagen ble […]

Comments Off on Rettslig klageinteresse i saker om voldsoffererstatning etter at vedtak ble benyttet som bevis i foreldretvistsak(barnefordelignssak)

8. Feb. 2012 | Tre barn får erstatning fra NPE etter svineinfluensavaksinen Pandemrix

By |February 8th, 2012|

Studier i andre nordiske land har vist at svineinfluensavaksinen Pandemrix kan medføre narkolepsi dersom den blir gitt til barn. Nå har tre barn fått innvilget erstatning av Norsk pasientskadeerstatning etter å ha blitt vaksinert. NPE kom frem til at det var årsakssammenheng mellom barnas narkolepsitilstand og bruk av vaksinen.

Omfanget av erstatningen er uvisst
De tre barna […]

Comments Off on 8. Feb. 2012 | Tre barn får erstatning fra NPE etter svineinfluensavaksinen Pandemrix

2. Folketrygdens ytelser til barn

By |November 13th, 2011|

Arbeidsgruppen forutsetter at den standardiserte erstatningen til barn skal komme som et tillegg ti lytelser fra folketrygden. En oversikt over nivået på disse trygdeytelsene er en forutsetning for fastlegging av standarderstatningens nivå.

Barn som skades kan for det første få medisinsk stønad m.v etter folketrygdloven kapittel 2. Videre kan det ytes attføringshjelp etter lovens […]

Comments Off on 2. Folketrygdens ytelser til barn

2. Arbeidsgruppens prinsipielle syn på behovet for standardisering av erstatning til barn

By |November 13th, 2011|

Arbeidsgruppen legger til grunn at det til utmålingen av erstatning for tap i framtidig erverv knytter seg mange usikkerhetsmomenter. Man må vurdere utviklingen til dels langt inn i framtiden for å finne et beløp som tilsvarer full erstatning. For voksne forankres vurderingen i relativt pålitelige holdepunkter: Skadelidte kan ha fullført en utdannelse eller allerede være […]

Comments Off on 2. Arbeidsgruppens prinsipielle syn på behovet for standardisering av erstatning til barn

NOU 2011 nr. 16 : Standardisert Personskadeerstatning

By |October 18th, 2011|

NOU 2011: 16
Standardisert personskadeerstatning

Utredning fra utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 27. juni 2008.

Avgitt til Justis- og politidepartementet 27. september 2011.

 

Oversendelsesbrev:

Til Justis- og politidepartementet

Etter gjeldende norsk rett utmåles erstatning ved personskader individuelt, med unntak av enkelte områder der man har valgt å standardisere erstatningen (erstatning til barn og erstatning ved yrkesskade).

Ved individuell […]

Comments Off on NOU 2011 nr. 16 : Standardisert Personskadeerstatning

Erstatning etter yrkesskade, trafikkskade og annen personskade

By |September 25th, 2011|

Av advokatfullmektig Eirik Teigstad  M: teigstad@advokat.no  T: 932 83 220
Erstatning for personskade

Dersom du har vært innblandet i en bilulykke, arbeidsulykke, blitt feilbehandlet eller vært utsatt for vold vil du som regel ha krav på erstatning for det økonomiske tapet du lider som følge av personskaden.

Trafikkskade

Ved trafikkskade etter bilulykke følger det av bilansvarsloven at du har […]

Comments Off on Erstatning etter yrkesskade, trafikkskade og annen personskade

Fri rettshjelp ved personskade

By |September 22nd, 2011|

Hva er fri rettshjelp?
Fri rettshjelp er en ordning som skal sikre at ressurssvake skal få gratis rettshjelp, slik at de blir bedre stilt til å ivareta sine rettigheter. Lov om fri rettshjelp sikrer rettshjelp og dekker salæret til rettshjelpere/advokater innenfor visse rettsområder og innenfor visse rammer hva angår tidsbruk. Fri rettshjelp kommer i tillegg til andre rettshjelpsordninger, […]

Comments Off on Fri rettshjelp ved personskade

barn og foreldres erstatningsansvar

By |September 11th, 2011|

Av advokatfullmektig Eirik Teigstad  M: teigstad@advokat.no  T: 932 83 220
Barns erstatningsansvar

I utgangspunktet er barn og ungdom under 18 år erstatningsrettslig ansvarlig for de culpøse (uaktsomme/forsettlige) skadevoldende handlinger de foretar seg. Erstatningsplikt kan på en annen side bare pålegges etter en rimelighetsvurdering der det skal tas hensyn til “alder, utvikling, utvist adferd, økonomisk evne og forholdene […]

Comments Off on barn og foreldres erstatningsansvar

Voldsoffererstatning i form av oppreisningserstatning etter familievold og seksuelt overgrep

By |May 31st, 2018|

En kvinne var blitt utsatt for familievold og seksuelt overgrep av en nærstående. Erstatningsnemnda fant et tilfelle av seksuelt overgrep som klart sannsynliggjort, og hun ble tilkjent 50 000 kroner i oppreisningserstatning.

Erstatningsnemnda for voldsofre – vedtak – ENV-2016-2029

 

Politianmeldt:
Seksuelle overgrep ble anmeldt 11.05.2004 og 25.01.2006 til X politidistrikt. De resterende forholdene er ikke anmeldt.

 

Rettsgrunnlag:
Voldsoffererstatningsloven

NN skal ha […]

Comments Off on Voldsoffererstatning i form av oppreisningserstatning etter familievold og seksuelt overgrep

11. mars 2013 | Ekstra tiltak mot vold i nære relasjoner

By |March 11th, 2013|

VOLD I NÆRE RELASJONER: Regjeringen har lagt frem stortingsmeldingen “Forebygging og bekjempelse av vold i nære relasjoner” hvor det foreslås en rekke tiltak for å styrke arbeidet mot vold i nære relasjoner.

Statens barnehus er et av tiltakene som skal styrkes. Det er bevilget rundt 25 millioner kroner til dette formål, samt fem millioner kroner til […]

Comments Off on 11. mars 2013 | Ekstra tiltak mot vold i nære relasjoner