Search results for: skadelidte barn

/Search: skadelidte barn
­

Need a new search?

If you didn't find what you were looking for, try a new search!

Rettslig klageinteresse i saker om voldsoffererstatning etter at vedtak ble benyttet som bevis i foreldretvistsak(barnefordelignssak)

By |June 6th, 2018|

Klager var motparten til skadelidte i en sak om barnefordeling/foreldretvistsak om samværsrett med barn. Under foreldretvistsaken ble vedtak fra Kontoret for voldsoffererstatning lagt frem som bevis for at barnefaren hadde utsatt mor for straffbare forhold. Far forsøkte deretter å klage på mors vedtak, men Erstatningsnemnda kom til at han ikke hadde rettslig klageinteresse. Klagen ble […]

Comments Off on Rettslig klageinteresse i saker om voldsoffererstatning etter at vedtak ble benyttet som bevis i foreldretvistsak(barnefordelignssak)

2. Folketrygdens ytelser til barn

By |November 13th, 2011|

Arbeidsgruppen forutsetter at den standardiserte erstatningen til barn skal komme som et tillegg ti lytelser fra folketrygden. En oversikt over nivået på disse trygdeytelsene er en forutsetning for fastlegging av standarderstatningens nivå.

Barn som skades kan for det første få medisinsk stønad m.v etter folketrygdloven kapittel 2. Videre kan det ytes attføringshjelp etter lovens […]

Comments Off on 2. Folketrygdens ytelser til barn

2. Arbeidsgruppens prinsipielle syn på behovet for standardisering av erstatning til barn

By |November 13th, 2011|

Arbeidsgruppen legger til grunn at det til utmålingen av erstatning for tap i framtidig erverv knytter seg mange usikkerhetsmomenter. Man må vurdere utviklingen til dels langt inn i framtiden for å finne et beløp som tilsvarer full erstatning. For voksne forankres vurderingen i relativt pålitelige holdepunkter: Skadelidte kan ha fullført en utdannelse eller allerede være […]

Comments Off on 2. Arbeidsgruppens prinsipielle syn på behovet for standardisering av erstatning til barn

2.4.2 Kollektivisering av erstatningsoppgjør med mange skadelidte

By |November 13th, 2011|

I de senere år har vi i Norge sett en tendens i retning av at mange erstatningsoppgjør med mange skadelidte kollektiviseres. Den ansvarlige forhandler med representanter for skadelidte (ofte fagorganisasjonen). Oppgjøret holdes utenfor domstolen, og alle skadelidte får lik erstatning ut fra objektive kriterier.

Ett eksempel er oppgjøret etter Alexander L Kielland-ulykken. Kort […]

Comments Off on 2.4.2 Kollektivisering av erstatningsoppgjør med mange skadelidte

3.1 Danmark

By |November 13th, 2011|

I Danmark ble det 23 mai 1984 vedtatt en ny alminnelig erstatningslov. Den inneholder flere elementer av standardisering. Erstatning for svir og smerte utbetales etter faste satser (§ 3), ménerstatningen er standardisert (§ 4), tap i framtidig erverv erstattes med årslønn multiplisert med 6, dog tas ikke hensyn til årslønn utover 350.000 kr. Til slutt […]

Comments Off on 3.1 Danmark

2.2.3 Visse beregningsspørsmål av teknisk art

By |November 13th, 2011|

Normalt legger man ved erstatningsutmålingen til grunn at skadelidte ville vært i arbeid fram til pensjonsalder, dvs til fylte 67 år. Dette er slått fast i flere dommer, jf f.eks Rt-1969-1308 , Rt-1970-1452 , Rt-1975-534 og Rt-1981-138 . Visse skader er imidlertid av en så alvorlig karakter at de vil kunne medføre redusert levealder. Resultatet […]

Comments Off on 2.2.3 Visse beregningsspørsmål av teknisk art

2.2.2.7 Personlige forhold ellers

By |November 13th, 2011|

Det kan ikke utelukkes at personlige forhold ellers kan innvirke på erstatningsutmålingen. I RG-1979-535 (Agder) ble skadelidtes alkoholbruk trukket inn. Retten uttaler på s 542:
« De opplysninger som foreligger om (skadelidtes) yrkesmessige bakgrunn, foranledningen og grunnlaget for at han ble tatt inn som kokk ved Farmand Aldershjem, hans alkoholbruk og den omstendighet at han, bortsett […]

Comments Off on 2.2.2.7 Personlige forhold ellers

2.2.2.2 Evner, utdanning og praksis

By |November 13th, 2011|

Momentene evner, utdanning og praksis er uttrykkelig nevnt i skadeerstatningsloven § 3-1 annet ledd. Praksis vil sjelden ha betydning for skadelidte barn. Momentet kan likevel ha vekt når erstatningsspørsmålet avgjøres lenge etter skadetidspunktet, og skadelidte i mellomtiden har gått ut i arbeid. Man kan også tenke seg 14-15-åringer med en viss erfaring innen et bestemt […]

Comments Off on 2.2.2.2 Evner, utdanning og praksis

1. Innledning

By |October 29th, 2011|

Reglene for utmåling av personskadeerstatning finnes idag i skadeerstatningsloven (skl) kapittel 3. Skadelidte kan for det første kreve erstatning for det økonomiske tap. Dette kan deles i underpostene tapt arbeidsfortjeneste, tap i framtidig erverv, påførte utgifter og utgifter som personskaden antas å påføre skadelidte i framtiden. De nærmere regler finnes i skadeerstatningsloven § 3-1. […]

Comments Off on 1. Innledning

Voldsoffererstatning i form av oppreisningserstatning etter familievold og seksuelt overgrep

By |May 31st, 2018|

En kvinne var blitt utsatt for familievold og seksuelt overgrep av en nærstående. Erstatningsnemnda fant et tilfelle av seksuelt overgrep som klart sannsynliggjort, og hun ble tilkjent 50 000 kroner i oppreisningserstatning.

Erstatningsnemnda for voldsofre – vedtak – ENV-2016-2029

 

Politianmeldt:
Seksuelle overgrep ble anmeldt 11.05.2004 og 25.01.2006 til X politidistrikt. De resterende forholdene er ikke anmeldt.

 

Rettsgrunnlag:
Voldsoffererstatningsloven

NN skal ha […]

Comments Off on Voldsoffererstatning i form av oppreisningserstatning etter familievold og seksuelt overgrep