Search results for: utmåling av erstatning

/Search: utmåling av erstatning
­

Need a new search?

If you didn't find what you were looking for, try a new search!

a. Erstatningsnivået – regler om utmåling av erstatningen.

By |October 23rd, 2011|

Erstatningslovkomitéen foreslår som nevnt foran (s. 5) at erstatning for tap i erverv og for tap av forsørger, som hittil må ta sikte på å gi full erstatning for det økonomiske tap. Det er ingen høringsinstanser som har erklært seg uenig med komitéen på dette punkt.

Departementet er enig med Erstatningslovkomitéen i at erstatningsutmålingen fortsatt […]

Comments Off on a. Erstatningsnivået – regler om utmåling av erstatningen.

Voldsoffererstatning i form av oppreisningserstatning etter familievold og seksuelt overgrep

By |May 31st, 2018|

En kvinne var blitt utsatt for familievold og seksuelt overgrep av en nærstående. Erstatningsnemnda fant et tilfelle av seksuelt overgrep som klart sannsynliggjort, og hun ble tilkjent 50 000 kroner i oppreisningserstatning.

Erstatningsnemnda for voldsofre – vedtak – ENV-2016-2029

 

Politianmeldt:
Seksuelle overgrep ble anmeldt 11.05.2004 og 25.01.2006 til X politidistrikt. De resterende forholdene er ikke anmeldt.

 

Rettsgrunnlag:
Voldsoffererstatningsloven

NN skal ha […]

Comments Off on Voldsoffererstatning i form av oppreisningserstatning etter familievold og seksuelt overgrep

Erstatningsadvokat

By |October 7th, 2012|

ERSTATNINGSADVOKAT: La en av våre erstatningsadvokater bistå deg dersom du er skadet i trafikken, på jobb, i helsevesenet eller som følge av vold.
Erstatningsadvokat ved yrkesskader og trafikkskader
Yrkesskade
Den som er skadet i en arbeidsulykke vil kunne ha krav på erstatning fra forsikringsselskapet, samt ytelser fra NAV. Etter folketrygdloven skal behandlingsutgifter ved yrkesskade dekkes av folketrygden. Men […]

Comments Off on Erstatningsadvokat

8. Feb. 2012 | Tre barn får erstatning fra NPE etter svineinfluensavaksinen Pandemrix

By |February 8th, 2012|

Studier i andre nordiske land har vist at svineinfluensavaksinen Pandemrix kan medføre narkolepsi dersom den blir gitt til barn. Nå har tre barn fått innvilget erstatning av Norsk pasientskadeerstatning etter å ha blitt vaksinert. NPE kom frem til at det var årsakssammenheng mellom barnas narkolepsitilstand og bruk av vaksinen.

Omfanget av erstatningen er uvisst
De tre barna […]

Comments Off on 8. Feb. 2012 | Tre barn får erstatning fra NPE etter svineinfluensavaksinen Pandemrix

KAPITTEL 1. Utvalgets sammensetting, mandat og arbeidsmåte – Yrkesskadeerstatning

By |November 22nd, 2011|

tvalget til å vurdere arbeidstakernes erstatningsrettslige stilling ved yrkesskader og yrkessykdommer (yrkesskadeserstatningslovutvalget) ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 11. september 1981. Som medlemmer av utvalget ble oppnevnt:

1.    Statssekretær, nåværende byrettsjustitiarius Hans Bendiksby (formann), Oslo
2.    Konsulent, nåværende advokat Signe Dekke, Oslo
3.    Advokat Karl Nandrup Dahl, Oslo
4.    Advokat, distriktssjef Reidar Vigen, Hamar
5.    Underdirektør, nåværende avdelingsdirektør Liv Wisnes Haugen, […]

Comments Off on KAPITTEL 1. Utvalgets sammensetting, mandat og arbeidsmåte – Yrkesskadeerstatning

9. Avsluttende fastsetting av utmålingsprinsippene

By |November 13th, 2011|

Arbeidsgruppen har foran punkt 1-8 gjort rede for de premisser som legges til grunn for standardiserte utmålingsregler for barn. Under dette punkt redegjøres for gruppens forslag til den tekniske utforming.

Nivået skal knyttes til G, se foran punkt 7. Det skal sammen med trygdeytelsene ligge i overkant av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn. Gruppen finner imidlertid at skadelidte før […]

Comments Off on 9. Avsluttende fastsetting av utmålingsprinsippene

8. Utmålingsskalaen

By |November 13th, 2011|

Ved fastsetting av erstatningsnivå er det naturlig å ta utgangspunkt i den erstatning som skal ytes ved 100 % uførhet. Summene ved lavere uførhetsgrader kan så beregnes i forhold til dette. Med hensyn til den nærmere utforming, er imidlertid løsningene forskjellige i de modeller arbeidsgruppen har studert.

En utmålingsskala kan være progressiv. Det ytes […]

Comments Off on 8. Utmålingsskalaen

6. Samlet erstatning eller særskilte poster for menerstatning og erstatning for tap i framtidig erverv

By |November 13th, 2011|

Arbeidsgruppen har foran lagt til grunn at såvel ménerstatning som erstatning for tap i framtidig erverv bør standardiseres når skadelidte er barn. Spørsmålet er om det skal ytes en rund sum, eller om man også under standarderstatningen skal beholde særskilte regler for de to erstatningsformene.

Etter dagens regler bygger erstatningsutmålingen på et skjønn hvor flere […]

Comments Off on 6. Samlet erstatning eller særskilte poster for menerstatning og erstatning for tap i framtidig erverv

4. Engangserstatning eller terminytelser

By |November 13th, 2011|

Erstatningsformen reguleres idag i skl § 3-9. Hovedregelen er at erstatning for personskade fastsettes til en engangssum. Lovforarbeidene drøfter relativt utførlig valget mellom de to prinsippene, se Innst. 71 side 40-45 og […]

Comments Off on 4. Engangserstatning eller terminytelser

2. Arbeidsgruppens prinsipielle syn på behovet for standardisering av erstatning til barn

By |November 13th, 2011|

Arbeidsgruppen legger til grunn at det til utmålingen av erstatning for tap i framtidig erverv knytter seg mange usikkerhetsmomenter. Man må vurdere utviklingen til dels langt inn i framtiden for å finne et beløp som tilsvarer full erstatning. For voksne forankres vurderingen i relativt pålitelige holdepunkter: Skadelidte kan ha fullført en utdannelse eller allerede være […]

Comments Off on 2. Arbeidsgruppens prinsipielle syn på behovet for standardisering av erstatning til barn