Alderspensjon er begrepet for den vanlige pensjonen som inntrer ved 67 års alder, i noen tilfelle kan det inntre før dersom man har opptjent nok pensjonspoeng. Pensjonspoeng opptjenes ved arbeid, eller ved enkelte ytelser fra folketrygden. Ved personskade, som f.eks trafikkskade og pasientskade, beregnes differansen i tapet av fremtidig erverv frem til alderspensjonen trer inn.