Ved erstatningsutmålingen etter trafikkskade, yrkesskade, pasientskade og annen personskade vil en av erstatningspostene være tap i form av merutgifter. Merutgifter kan være både påløpte og fremtidige, men prinsipielt skilles det ikke mellom disse der man tar stilling til deres erstatningsrettslige vern.

Behandlingsutgifter etter en personskade er en alminnelig del av merutgiftene, men domstolene har satt en grense for hva slags utgifter som er erstatningsmessig. Behandlingsutgiften må være “nødvendlig og rimelig”. I Psykolog (Rt. 2003 s. 1358) ble de tre skadelidte tilkjent omfattende erstatning for merutgifter til alternative behandlinger, både for påløpte utgifter og for et fremtidig perspektiv. Les mer i artikkelen om behandlingsutgifter.