Momentene evner, utdanning og praksis er uttrykkelig nevnt i skadeerstatningsloven § 3-1 annet ledd. Praksis vil sjelden ha betydning for skadelidte barn. Momentet kan likevel ha vekt når erstatningsspørsmålet avgjøres lenge etter skadetidspunktet, og skadelidte i mellomtiden har gått ut i arbeid. Man kan også tenke seg 14-15-åringer med en viss erfaring innen et bestemt håndverk e.l. Samme synspunkter gjør seg gjeldende med hensyn til kriteriet utdanning. Skadelidte barn under 16 år vil ikke ha utdanning ut over obligatorisk grunnskole. De evner som vises på skolen er imidlertid et av de holdepunkter man har ved tapsfastsettelsen.

Skadelidtes teoretiske evner får betydning i flere henseende. Hvis skaden inntreffer etter noen års skolegang, vil man på bakgrunn av resultatene der ha en viss bakgrunn for å vurdere yrkesvalg uten skaden. Likeledes kan de evner skadelidte viser etter skaden gi indikasjoner om inntektene med skaden.

Førstnevnte problemstilling belyses av Sevaldsen-dommen Rt-1981-138 . Skadelidte var 19 år og gikk i siste klasse på gymnaset. Han pådro seg meget alvorlige skader i en kollisjon. Retten la til grunn at han ville begynt på og fullført teknisk utdannelse for deretter å bli ingeniør. I Plesner-dommen Rt-1956-278 ble det lagt en viss vekt på at skadelidte var handelsgymnasiast. Høyesterett uttaler på s 279:
« Han var en alminnelig begavet, frisk og lovende ungdom, hadde avlagt realskoleeksamen med tilfredsstillende resultat og var i 1951 innmeldt ved Telemark handelsgymnas, der han etter planene skulle avslutte sin merkantile utdannelse sommeren 1954. »

Som nevnt kan skadelidtes teoretiske evner også virke inn på bedømmelsen av forventede inntekter med skaden. I RG-1973-588 (Eidsivating) heter det således (på s 593):
« Han går i 9. klasse på Bråte ungdomsskole i Høland. Han følger kursplan III i norsk og engelsk, plan II i matematikk og tysk (skolen har bare denne plan i tysk). Han ligger til Godt i de skriftlige fag, unntatt i matematikk hvor han fikk Meget ved siste halvårstentamen. … H.J er middels, kanskje noe i underkant av middels i de skriftlige fag. Han er noe bedre i muntlige fag. Sundmark mener fortsatt at det ikke vil være noen god løsning for H.J å begynne i gymnasiet med henblikk på videre teoretisk utdannelse. »

På samme måte vil skadelidtes praktiske ferdigheter spille inn ved tapsvurderingen. Poenget ble blant annet framhevet ved behandlingen i Odelstinget av Innst.O.nr.92 (1984-1985), se nærmere nedenfor kapittel IV punkt 1. Representanten Austad pekte blant annet på at tapet av en finger er større for en konsertpianist enn for andre.