Det kan ikke utelukkes at personlige forhold ellers kan innvirke på erstatningsutmålingen. I RG-1979-535 (Agder) ble skadelidtes alkoholbruk trukket inn. Retten uttaler på s 542:
« De opplysninger som foreligger om (skadelidtes) yrkesmessige bakgrunn, foranledningen og grunnlaget for at han ble tatt inn som kokk ved Farmand Aldershjem, hans alkoholbruk og den omstendighet at han, bortsett fra selve kokingen, ikke ga bestyreren den avlastning som forutsetningen for kokkestillingen var, gjør det lite trolig at han ville ha kunnet fortsette i denne stilling fram til oppnådd pensjonsalder 67 år. »

I ovennevnte sak var skadelidte 60 år. Resultatet kan således synes av mindre interesse i forhold til skadelidte barn. Misbruk av alkohol og narkotika er imidlertid ikke upraktisk blant 13-14-åringer. Arbeidsgruppen vil ikke utelukke at gjeldende rett kan medføre at rusmiddelmisbrukere får mindre i erstatning enn andre.