Arbeidsgruppen legger til grunn at de foreslåtte reformer ikke vil medføre økte utgifter for det offentlige. De vil heller ikke nødvendiggjøre administrative tiltak. Forsikringsselskapene vil muligens få en svak økning i sine utbetalinger. Disse blir imidlertid så beskjedne at de antakelig ikke vil føre til premieøkninger av betydning.