Kontakt en erstatningsadvokatERSTATNINGSADVOKAT: La en av våre erstatningsadvokater bistå deg dersom du er skadet i trafikken, på jobb, i helsevesenet eller som følge av vold.

Erstatningsadvokat ved yrkesskader og trafikkskader

Yrkesskade

Den som er skadet i en arbeidsulykke vil kunne ha krav på erstatning fra forsikringsselskapet, samt ytelser fra NAV. Etter folketrygdloven skal behandlingsutgifter ved yrkesskade dekkes av folketrygden. Men ved skader som medfører sykemelding vil det lett oppstå tap som følge av at man får lavere sykelønn enn det man vanligvis har, kanskje fordi en blir avskåret fra å jobbe overtid eller går glipp av provisjon etc. Og ved mer alvorlige skader kan en ha krav på menerstatning. Dersom man må over på AAP og uførepensjon oppstår et stort tap som også er erstatningsmessig. La en erstatningsadvokat bistå deg ovenfor forsikringsselskapet. Rimelige og nødvendige advokatutgifter dekkes av ansvarlig forsikringsselskap!

[quote]Rimelige og nødvendige advokatutgifter dekkes av ansvarlig forsikringsselskap![/quote]

Trafikkskade

Ved bilulykker, motorsykkelulykker og andre trafikkulykker vil den som er påført personskade kunne ha krav på erstatning og oppreisning fra forsikringsselskapet. Det er stort sett de samme erstatningsposter som ellers, som behandlingsutgifter, transportutgifter, inntektstap, menerstatning mv. Ved trafikkskade kan en også ha krav på oppreisning dersom skadevolderen, for eksempel den som førte den andre bilen, har vært grov uaktsom. Oppreisning skal kompensere for den tort og svie en har blitt påført. Våre erstatningsadvokater bistår deg ovenfor forsikringsselskapet og som bistandsadvokater i en evt. straffesak mot skadevoldene bilfører. Også her dekker ansvarlig forsikringsselskap rimelige og nødvendige utgifter til en erstatningsadvokat. Dersom du og forsikringsselskapet ikke kommer til enighet, vil din innboforsikring kunne dekke mesteparten av advokatens salær. Du vil også kunne ha krav på fri rettshjelp.

Erstatningsadvokater ved voldsoffererstatning og pasientskade

Voldsoffererstatning

Den som har blitt påført personskade som følge av vold, frihetsberøvelse, sedelighetsforbrytelser og liknende hendelser, kan ha krav på voldsoffererstatning fra Kontoret for voldsoffererstatning. Terskelen er lav for å få tilkent voldsoffererstatning. Et slag i ansiktet som har medført blåveis vil være mer enn nok til å få tilkjent en kompensasjon fra Kontoret for voldsoffererstatning. En erstatningsadvokat vil bistå deg i prosessen. I 9 av 10 tilfelle dekkes erstatningsadvokatens salær av det offentlige gjennom fri rettshjelp, bistandsadvokatordningen eller direkte fra KFV.

[quote]I 9 av 10 tilfelle dekkes erstatningsadvokatens salær av det offentlige gjennom fri rettshjelp, bistandsadvokatordningen eller direkte fra KFV.[/quote]

Pasientskadeerstatning

Dersom du har blitt skadet på grunn av en svikt i helsehjelpen ved norske behandlingssteder kan du ha krav på pasientskadeerstatning. Det er de vanlige erstatningsposter som dekkes. Saksbehandlingen ved Norsk pasientskadeerstatning foregår i to trinn. Første trinn en søknadsrunden. Her må du som hovedregel dekke utgiftene til erstatningsadvokat selv. Dersom du får medhold i at du er utsatt for feilbehandling, er du over i runde to, som er utmålingsrunden. Norsk pasientskadeerstatning dekker dine utgifter til erstatningsadvokat dersom du er utsatt for svikt i helsehjelpen.

[quote]Norsk pasientskadeerstatning dekker dine utgifter til erstatningsadvokat dersom du er utsatt for svikt i helsehjelpen.[/quote]