Erstatningsrettens kilder er i stor grad ulovfestet, og innholdet i erstatningsretten har blitt utviklet i et samspill mellom domstolene og juridisk teori. Domstolene har skapt prejudikater som har blitt systematisert i den juridiske erstatningsrettsteorien.

Erstatningsretten bærer stor breg av dette, og det er i stor grad nødvendig med skjønnsmessige regler. I den grad erstatningsretten har blitt lovregulert er dette ofte kun kodifiseringer , og ved tolking av reglene må en som ofest se hen til rettspraksis. Et eksempel er ved utmåling av personskadeerstatning, skadeserstatningsloven § 3-1.