Hjemmel for lemping av erstatningsansvar er skadeserstatningsloven § 5-2. Lemping av erstatningsansvar gjelder uavhengig av ansvarsgrunnlag og uavhengig av om skaden gjelder tingsskade eller personskade, f.eks trafikkskade etter en bilulykke.

Utgangspunktet for erstatningsutmåling er at skadelidte skal få full erstatning. Etter forarbeidene er det derfor lagt til grunn at lemping av erstatningsansvar kun skal komme til anvendelse når ertstaningsansvaret rammet skadevolder meget hardt. I praksis har det vist seg at regelen benyttes mindre strengt enn det forarbeidene legger opp til.

§ 5-2. (lemping av erstatningsansvar)

Erstatningsansvaret kan lempes når retten under hensyn til skadens størrelse, den ansvarliges økonomiske bæreevne, foreliggende forsikringer og forsikringsmuligheter, skyldforhold og forholdene ellers finner at ansvaret virker urimelig tyngende for den ansvarlige. Det samme gjelder når det i særlige tilfelle er rimelig at den skadelidte helt eller delvis bærer skaden.