1. Mangelfullytelse

Hva som skal til for at en håndverktjeneste er mangelfull reguleres etter håndverktjenestelova § 17. Etter bestemmelsen foreligger det en mangel dersom det resultatet som blir levert ikke samsvarer med §§5, 6 og 9 (3) eller det som ellers er avtalt. I det følgende vil det gjøres rede for når det foreligger en mangel etter avtale.  

2. Mangler etter avtale

Uavhengig av hvilke krav som følger av lovgivningen vil forbrukeren uansett ha krav på at arbeidet samsvarer med det som er avtalt. Dersom arbeidet ikke gjør dette foreligger det et kontraktsbrudd (en mangel). Dersom mangelen ikke skyldes forhold på forbrukerens side foreligger det et mislighold. Ved mislighold gis forbrukeren en rekke krav omtalt som misligholdsbeføyelser. Misliholdsbeføyelser en samlebetegnelse på alle de krav en avtalepart kan gjøre gjeldene dersom motparten ikke har oppfylt sin del av avtalen. For at det skal foreligge et mislighold må altså to vilkår være oppfylt; det må foreligge et kontraktsbrudd og dette kontraktsbruddet må ikke skyldes selger.

2.1 Kontraktsbrudd
For det første må det foreligge et kontraktsbrudd (et avvik fra det avtalte). Hva som utgjør et kontraktsbrudd beror på avtalen. En avtale innebærer gjerne hoved- og biforpliktelser. Der hoveforpliktelsene vil være det partene har inngått avtale om, eksempelvis kjøp av bolig mot en betaling på 4 000 000 kroner. Biforpliktelsene vil være typiske tilleggsforpliktelser som ikke nødvendigvis er avtalt, men som må oppfylles for å at avtalen skal kunne la seg gjennomføre. Eksempel på dette vil være å svare på mailer og overholdelse av frister. Både brudd på hoved- og biforpliktelser kan utgjøre kontraktsbrudd. Brudd på hovedforpliktelser vil imidlertid være kontraktsbrudd av mer graverende art enn brudd på biforpliktelser. Dette vil kunne få betydning for hvilke av misligholdsbeføyelsene forbruker vil kunne påberope seg. Eksempelvis vil heving kun kreves dersom formålet med tjenesten blir «vesentlig forfeilet», jf hvtjl § 26.

2.2 Forhold på selgers side 
Videre må kontraktsbruddet ikke skyldes selger selv. Dette innebærer at avviket fra det avtalte ikke kan skyldes forhold på selgers side. På denne måten vil ikke kjøper kunne bli møtt med krav dersom det er selger som er årsaken til kontraktsbruddet. Eksempelvis vil det foreligge et kontraktsbrudd dersom kjøper ikke har betalt i tide. Dersom denne manglende betalingen imidlertid skyldes at selger har oppgitt feil kontonummer ville det vært urimelig hvis kjøper skulle måtte ta konsekvensene av dette. Det foreligger da et kontraktsbrudd, men dette skyldes da forhold på selgers side. Det vil da ikke foreligge mislighold og selger kan ikke gjøre misligholdsbeføyelser gjeldene.

https://www.eiendomsrett.no/mangel-handverker/