Av advokatfullmektig Eirik Teigstad  M: teigstad@advokat.no  T: 932 83 220Oppreisning: Erstatning for tort og svieOppreisning er sammen med menerstatning en erstatning for ikke-økonomisk tap ved personskade. Norsk erstatningsrettspleie har tradisjonelt sett vært konservativ når det gjelder erstatning for ikke-økonomisk tap. Regelen om oppreisning følger av lov om skadeserstatning § 3-5:

§ 3-5. (erstatning (oppreisning) for skade av ikke økonomisk art.)

Den som forsettlig eller grovt aktløst har

a) voldt skade på person eller
b) tilføyd krenking eller utvist mislig atferd som nevnt i § 3-3,

kan – uansett om det ytes menerstatning etter § 3-2 eller standardisert erstatning etter § 3-2a – pålegges å betale den fornærmede en slik engangssum som retten finner rimelig til erstatning (oppreisning) for den voldte tort og smerte og for annen krenking eller skade av ikke-økonomisk art. Ved krenking eller mislig atferd som nevnt i straffeloven §§ 195, 196 og 200 tredje ledd, skal det ved utmålingen av oppreisning særlig legges vekt på handlingens art, hvor lang tid forholdet har pågått, om handlingen er et misbruk av slektskapsforhold, omsorgsforhold, avhengighetsforhold eller tillitsforhold, og om handlingen er begått på en særlig smertefull eller krenkende måte.

Den som forsettlig eller grovt aktløst har voldt en annens død, kan pålegges å betale avdødes ektefelle, samboer, barn eller foreldre slik oppreisning som nevnt i første ledd.

Oppreisning (tort og svie) forutsetter grov uaktsomhet

For å ha krav på oppreisning forutsetter skadeserstatningsloven at skadevolderen har opptrådt grovt uaktsomt eller forsettlig. Vilkåret er som hovedregel alltid oppfylt ved oppreisning for voldtekt, oppreisning for vold etc. Ta i såfall kontakt med en bistandsadvokat. Ved simpel uaktsomhet for eksempel i en bilulykke kan det dermed være at kravet ikke er oppfylt. Oppreisning har dermed preg av å være en slags straff til skadevolder i form av erstatningsplikt, i tillegg til at han må betale erstatning for økonomisk tap.

Erstatningsnivået på oppreisning: Voldtekt

Det er vanskelig å si noe konkret om hvor mye du har krav på i oppreisning. I en ny avgjørelse har Høyesterett forhøyet normen for oppreisning ved voldtekt fra 100 000 kroner til 150 000 kroner, jfr. dom av 19. mai 2011 (HR-2011-1016-A). Ved ‘vanlige’ voldssaker kan det være vanlig med oppreisning fra noen tusen kroner og oppover, avhengig av alvorlighetsgrad. Du kan ta kontakt med en erstatningsadvokat ved å benytte skjemaet i høyre marg dersom du har spørsmål rundt krav om oppreisning for tort og svie. Det kan jo være du har krav på fri advokathjelp gjennom å få oppnevnt bistandsadvokat. Du kan også få innvilget fri rettshjelp for erstatningskrav mot skadevolder.