Search results for: personskade barn

/Search: personskade barn
­

Need a new search?

If you didn't find what you were looking for, try a new search!

Foreldelse av voldsoffererstatning

By |October 16th, 2012|

Når foreldes krav på voldsoffererstatning? Foreldelse av voldsoffererstatning er nokså komplisert, men i mange tilfelle kan du få innvilget søknad om erstatning for overgrep som fant sted helt tilbake på 70 og 80-tallet.

Voldsofferloven har blitt endret en rekke ganger. Dette har medført noe ulike vilkår og foreldelsesregler avhengig av når den straffbare hendelsen fant sted. […]

Comments Off on Foreldelse av voldsoffererstatning

Vold i nære relasjoner

By |June 10th, 2012|

Vold i nære relasjoner (familievold): Hvert år blir ca. 20 000 kvinner i Norge utsatt for vold og andre alvorlige krenkelser fra samboer eller ektefelle. Mørketallene for vold i nære relasjoner er trolig store. Den som blir utsatt for vold fra samboer, far, stefar el. har ubetinget krav på bistandsadvokat, og etter rettspraksis er det […]

Comments Off on Vold i nære relasjoner

05. Juni 2012 | Lave erstatningsbeløp etter terrorangrepet 22. juli

By |June 5th, 2012|

Kontoret for voldsoffererstatning har nå behandlet de første kravene om erstatning etter terrorangrepet 22. juli. Bistandsadvokatene er skuffet over lave oppreisningsbeløp.

Pilotsakene er nå behandlet av Kontoret for voldsoffererstatning. Disse sakene er ment å gi veiledning for oppreisningsbeløp i tusenvis av senere voldsoffersøknader i Kontoret for voldsoffererstatning. Oppreisning er en tort og svie-erstatning for den krenkelsen […]

Comments Off on 05. Juni 2012 | Lave erstatningsbeløp etter terrorangrepet 22. juli

04. Mai 2012 | Flere kan ha krav på voldsoffererstatning etter terrorangrepet 22. Juli

By |May 4th, 2012|

Av advokatfullmektig Eirik Teigstad  M: teigstad@advokat.no  T: 932 83 220

Bistandsadvokatene i terrorsaken etter 22. Juli har nå levert inn de 13 “pilotsakene” til Kontoret for voldsoffererstatning. Disse voldsoffersøknadene skal tjene som rettesnor for erstatningsnivået for de andre sakene hva gjelder oppreisningsbeløp. Det antas at flere tusen som oppholdt seg i Oslo sentrum kan ha krav […]

Comments Off on 04. Mai 2012 | Flere kan ha krav på voldsoffererstatning etter terrorangrepet 22. Juli

2. feb. 2012 | Erstatning for mobbing

By |February 2nd, 2012|

Av advokatfullmektig Eirik Teigstad  M: teigstad@advokat.no  T: 932 83 220
Mobbeoffer fikk erstatning etter mobbing på skolen
Kristiandsand kommune er i Høyesterett dømt til å betale tidligere skoleelev nesten en million kroner i erstatning etter at eleven ble mobbet og trakassert på grunnskolen i tiden 1987-1993.
Kommunen burde grepet inn
Vedkommende ble utsatt for langvarig psykisk mobbing fra medelever. […]

Comments Off on 2. feb. 2012 | Erstatning for mobbing

KAPITTEL 3. Historikk – Lov om yrkesskadeforsikring

By |November 22nd, 2011|

Dersom man ser gjeldende kompensasjonsordning ved yrkesskader i et historisk perspektiv, peker enkelte begivenheter seg ut: 1894 da Norges første lov om ulykkesforsikring for arbeidere i fabrikker m v ble vedtatt, 1957 da lov om yrkesskadetrygd ble vedtatt og 1966 da lov om folketrygd ble vedtatt.

Fram til ulykkesforsikringsloven ble vedtatt i 1894 gjaldt ingen særskilte […]

Comments Off on KAPITTEL 3. Historikk – Lov om yrkesskadeforsikring

KAPITTEL VII. Lovutkast

By |November 13th, 2011|

Arbeidsgruppen foreslår følgende endringer til skadeserstatningsloven:

Utkast
til lov om endring i […]

Comments Off on KAPITTEL VII. Lovutkast

KAPITTEL VI. Merknader til de enkelte endringsforslag

By |November 13th, 2011|

Til § 3-1 nytt fjerde ledd:
, lov-1969-06-13-26-§ 3-1 (Skadeserstatningslov)

Skl. § 3-1 inneholder den grunnleggende regelen om utmålingen av erstatning for økonomisk tap ved personskade. Forslaget til nytt fjerde ledd innebærer at første til tredje ledd ikke skal gjelde ved utmåling av erstatning for tap i framtidig erverv hvis skadelidte på skadetidspunktet var under 16 år. […]

Comments Off on KAPITTEL VI. Merknader til de enkelte endringsforslag

11. Unntaksfrihet eller sikkerhetsventil

By |November 13th, 2011|

I unntakstilfelle kan det tenkes at barn under 16 år viser helt ekstraordinære evner. Et eksempel er de såkalte barnestjerner innen underholdningsbransjen, et annet mindreårige matematikkgenier. Dette er åpenbart sjeldne tilfelle. Det kan allikevel spørres om man ikke bør ha en sikkerhetsventil for å unngå urimelighet i disse situasjonene. En slik […]

Comments Off on 11. Unntaksfrihet eller sikkerhetsventil

10. Aldersgrense

By |November 13th, 2011|

Standarderstatningens anvendelsesområde må avgrenses mot de tilfelle hvor alminnelige regler skal gjelde. Dette kan skje på to måter: For det første kan det i lovteksten fikseres en klar aldersgrense. Alternativet er å knytte grensen til et annet noenlunde entydig kriterium, for eksempel avsluttet grunnskole.

Hovedbegrunnelsen bak standardisering av erstatningsreglene for barn er å unngå usikre […]

Comments Off on 10. Aldersgrense