Search results for: skadelidte barn

/Search: skadelidte barn
­

Need a new search?

If you didn't find what you were looking for, try a new search!

Foreldelse av voldsoffererstatning

By |October 16th, 2012|

Når foreldes krav på voldsoffererstatning? Foreldelse av voldsoffererstatning er nokså komplisert, men i mange tilfelle kan du få innvilget søknad om erstatning for overgrep som fant sted helt tilbake på 70 og 80-tallet.

Voldsofferloven har blitt endret en rekke ganger. Dette har medført noe ulike vilkår og foreldelsesregler avhengig av når den straffbare hendelsen fant sted. […]

Comments Off on Foreldelse av voldsoffererstatning

05. Juni 2012 | Lave erstatningsbeløp etter terrorangrepet 22. juli

By |June 5th, 2012|

Kontoret for voldsoffererstatning har nå behandlet de første kravene om erstatning etter terrorangrepet 22. juli. Bistandsadvokatene er skuffet over lave oppreisningsbeløp.

Pilotsakene er nå behandlet av Kontoret for voldsoffererstatning. Disse sakene er ment å gi veiledning for oppreisningsbeløp i tusenvis av senere voldsoffersøknader i Kontoret for voldsoffererstatning. Oppreisning er en tort og svie-erstatning for den krenkelsen […]

Comments Off on 05. Juni 2012 | Lave erstatningsbeløp etter terrorangrepet 22. juli

04. Mai 2012 | Flere kan ha krav på voldsoffererstatning etter terrorangrepet 22. Juli

By |May 4th, 2012|

Av advokatfullmektig Eirik Teigstad  M: teigstad@advokat.no  T: 932 83 220

Bistandsadvokatene i terrorsaken etter 22. Juli har nå levert inn de 13 “pilotsakene” til Kontoret for voldsoffererstatning. Disse voldsoffersøknadene skal tjene som rettesnor for erstatningsnivået for de andre sakene hva gjelder oppreisningsbeløp. Det antas at flere tusen som oppholdt seg i Oslo sentrum kan ha krav […]

Comments Off on 04. Mai 2012 | Flere kan ha krav på voldsoffererstatning etter terrorangrepet 22. Juli

KAPITTEL 3. Historikk – Lov om yrkesskadeforsikring

By |November 22nd, 2011|

Dersom man ser gjeldende kompensasjonsordning ved yrkesskader i et historisk perspektiv, peker enkelte begivenheter seg ut: 1894 da Norges første lov om ulykkesforsikring for arbeidere i fabrikker m v ble vedtatt, 1957 da lov om yrkesskadetrygd ble vedtatt og 1966 da lov om folketrygd ble vedtatt.

Fram til ulykkesforsikringsloven ble vedtatt i 1894 gjaldt ingen særskilte […]

Comments Off on KAPITTEL 3. Historikk – Lov om yrkesskadeforsikring

KAPITTEL VII. Lovutkast

By |November 13th, 2011|

Arbeidsgruppen foreslår følgende endringer til skadeserstatningsloven:

Utkast
til lov om endring i […]

Comments Off on KAPITTEL VII. Lovutkast

KAPITTEL VI. Merknader til de enkelte endringsforslag

By |November 13th, 2011|

Til § 3-1 nytt fjerde ledd:
, lov-1969-06-13-26-§ 3-1 (Skadeserstatningslov)

Skl. § 3-1 inneholder den grunnleggende regelen om utmålingen av erstatning for økonomisk tap ved personskade. Forslaget til nytt fjerde ledd innebærer at første til tredje ledd ikke skal gjelde ved utmåling av erstatning for tap i framtidig erverv hvis skadelidte på skadetidspunktet var under 16 år. […]

Comments Off on KAPITTEL VI. Merknader til de enkelte endringsforslag

12. Lemping og medvirkning

By |November 13th, 2011|

I tråd med mandatet har arbeidsgruppen vurdert om skl. § 5-1 og § 5-2 om skadelidtes medvirkning og lemping bør gjelde også under et system med standardisert erstatning for barn.

Gjeldende regler om skadelidtes medvirkning finnes i skl. § 5-1. Paragrafen avløste de tidligere bestemmelsene i strl. ikrl. § 25. Realitetsendringer av betydning var ikke tilsiktet. […]

Comments Off on 12. Lemping og medvirkning

10. Aldersgrense

By |November 13th, 2011|

Standarderstatningens anvendelsesområde må avgrenses mot de tilfelle hvor alminnelige regler skal gjelde. Dette kan skje på to måter: For det første kan det i lovteksten fikseres en klar aldersgrense. Alternativet er å knytte grensen til et annet noenlunde entydig kriterium, for eksempel avsluttet grunnskole.

Hovedbegrunnelsen bak standardisering av erstatningsreglene for barn er å unngå usikre […]

Comments Off on 10. Aldersgrense

9. Avsluttende fastsetting av utmålingsprinsippene

By |November 13th, 2011|

Arbeidsgruppen har foran punkt 1-8 gjort rede for de premisser som legges til grunn for standardiserte utmålingsregler for barn. Under dette punkt redegjøres for gruppens forslag til den tekniske utforming.

Nivået skal knyttes til G, se foran punkt 7. Det skal sammen med trygdeytelsene ligge i overkant av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn. Gruppen finner imidlertid at skadelidte før […]

Comments Off on 9. Avsluttende fastsetting av utmålingsprinsippene

8. Utmålingsskalaen

By |November 13th, 2011|

Ved fastsetting av erstatningsnivå er det naturlig å ta utgangspunkt i den erstatning som skal ytes ved 100 % uførhet. Summene ved lavere uførhetsgrader kan så beregnes i forhold til dette. Med hensyn til den nærmere utforming, er imidlertid løsningene forskjellige i de modeller arbeidsgruppen har studert.

En utmålingsskala kan være progressiv. Det ytes […]

Comments Off on 8. Utmålingsskalaen