Search results for: utmåling av erstatning

/Search: utmåling av erstatning
­

Need a new search?

If you didn't find what you were looking for, try a new search!

2.3.2 Utmåling

By |November 13th, 2011|

Ménerstatning skal etter skl § 3-2 utmåles under hensyn til ménets medisinske art og størrelse og dets betydning for den personlige livsutfoldelse. Regelen er utpreget skjønnsmessig. Et forslag om binding til yrkesskadeserstatningens satser ble ikke fulgt opp av Stortingets justiskomité, jf Innst.O.nr.32 (1972-1973) side 145 sp 1. Komiteen mente imidlertid at reglene om yrkesskadeerstatning […]

Comments Off on 2.3.2 Utmåling

2.2.3 Visse beregningsspørsmål av teknisk art

By |November 13th, 2011|

Normalt legger man ved erstatningsutmålingen til grunn at skadelidte ville vært i arbeid fram til pensjonsalder, dvs til fylte 67 år. Dette er slått fast i flere dommer, jf f.eks Rt-1969-1308 , Rt-1970-1452 , Rt-1975-534 og Rt-1981-138 . Visse skader er imidlertid av en så alvorlig karakter at de vil kunne medføre redusert levealder. Resultatet […]

Comments Off on 2.2.3 Visse beregningsspørsmål av teknisk art

KAPITTEL II. Sammendrag av instillingen

By |October 29th, 2011|

Innstillingen drøfter spørsmålet om innføring av standardiserte regler for utmåling av erstatning ved skade påført barn. Videre gis bakgrunnsstoff til belysning av problemet.

Kapittel III gir en oversikt over gjeldende rett i Norge og de øvrige nordiske land. Framstillingen av norsk rett innledes med en historisk oversikt. Linjene trekkes fra gammel germansk og romersk rett med […]

Comments Off on KAPITTEL II. Sammendrag av instillingen

Erstatningsrettens-kilder

By |October 27th, 2011|

Erstatningsrettens kilder er i stor grad ulovfestet, og innholdet i erstatningsretten har blitt utviklet i et samspill mellom domstolene og juridisk teori. Domstolene har skapt prejudikater som har blitt systematisert i den juridiske erstatningsrettsteorien.

Erstatningsretten bærer stor breg av dette, og det er i stor grad nødvendig med skjønnsmessige regler. I den grad erstatningsretten har blitt […]

Comments Off on Erstatningsrettens-kilder

e. Hurtigere avgjørelse og utbetaling av erstatningsbeløp.

By |October 23rd, 2011|

I uttalelser som er avgitt om innstillingen har noen høringsinstanser kommet inn på tidsfaktoren ved skadeoppgjøret; dels viktigheten av at erstatningssaken kan bli gjort opp så hurtig som mulig og dels at skadelidte hurtig kan få utbetalt erstatning.

Motorførernes Avholdsforening har uttalt:
« Vi vil i denne sammenheng ikke unnlate å peke på at det ofte tar […]

Comments Off on e. Hurtigere avgjørelse og utbetaling av erstatningsbeløp.

d. Spørsmålet om lemping av ansvaret.

By |October 23rd, 2011|

Som nevnt foran (s. 6) er spørsmålet om innføring av en alminnelig lempingsregel i erstatningsretten tatt opp under det nordiske lovsamarbeid. Dette arbeid er f. t. ikke avsluttet. Erstatningslovkomitéen har av den grunn foreslått inntatt en egen lempingsregel i personskadetilfellene, se komitéens lovutkast § 5-3. De høringsinstanser som har uttalt seg om dette […]

Comments Off on d. Spørsmålet om lemping av ansvaret.

c. Spørsmålet om innføring av en særskilt menerstatning.

By |October 23rd, 2011|

Som nevnt foran s. 5 har Erstatningslovkomitéen foreslått at det – uavhengig av erstatning for økonomisk tap – blir innført adgang til å tilstå skadelidte en særskilt menerstatning dersom skadelidte er påført varig men av betydning. Dette vil være en erstatning for ikke-økonomisk skade. Fra tidligere har man generelle bestemmelser om slik erstatning, såkalt oppreisning, […]

Comments Off on c. Spørsmålet om innføring av en særskilt menerstatning.

5. Oppheving av regressretten for pensjonsinnretninger

By |October 23rd, 2011|

Erstatningslovkomitéen har i sin innstilling anbefalt at regressretten for pensjonsinnretninger blir opphevd. Spørsmålet ble derfor tatt opp av departementet i brev 15. juli 1971 til høringsinstansene. Det heter i brevet om dette:

« Komitéen foreslår at det som hittil skal gjøres fradrag i erstatningsbeløpet for pensjonsytelser som skadelidte har fått eller kommer til å få på […]

Comments Off on 5. Oppheving av regressretten for pensjonsinnretninger

2. Hovedpunkter i erstatningslovkomitéens innstilling

By |October 23rd, 2011|

Erstatningslovkomitéen gir i avsnitt V i sin innstilling (s. 29 flg.) uttrykk for sitt syn på en del hovedspørsmål for så vidt angår erstatning for tap i erverv og tap av forsørger. Man skal her nevne en del av de mest sentrale spørsmål som er behandlet i innstillingen. Når det ellers gjelder komiteens […]

Comments Off on 2. Hovedpunkter i erstatningslovkomitéens innstilling

1. Erstatningslovkomitéen

By |October 23rd, 2011|

Som et ledd i det fortsatte nordiske samarbeid på erstatningsrettens område ble det ved kgl. res. 27 juli 1966 oppnevnt en komité til i nordisk samarbeid å utrede spørsmålet og eventuelt komme med forslag til nye lovbestemmelser om erstatning for tap av forsørger og for tap i framtidig erverv. Komitéen hadde følgende sammensetning:

1.
Professor dr. […]

Comments Off on 1. Erstatningslovkomitéen