Search results for: personskade barn

/Search: personskade barn
­

Need a new search?

If you didn't find what you were looking for, try a new search!

6. Samlet erstatning eller særskilte poster for menerstatning og erstatning for tap i framtidig erverv

By |November 13th, 2011|

Arbeidsgruppen har foran lagt til grunn at såvel ménerstatning som erstatning for tap i framtidig erverv bør standardiseres når skadelidte er barn. Spørsmålet er om det skal ytes en rund sum, eller om man også under standarderstatningen skal beholde særskilte regler for de to erstatningsformene.

Etter dagens regler bygger erstatningsutmålingen på et skjønn hvor flere […]

Comments Off on 6. Samlet erstatning eller særskilte poster for menerstatning og erstatning for tap i framtidig erverv

5. Uførhetsstandarden – medisinsk eller ervervsmessig

By |November 13th, 2011|

Etter gjeldende rett bygger utmålingen av erstatning for tap i framtidig erverv på begrepet ervervsmessig uførhet. Ménerstatningen er gjort avhengig av graden av medisinsk uførhet. Trygghetsforsikringene opererer med samme skille, se kapittel III punkt 2.4.1. Dansk rett legger medisinsk uførhet til grunn både ved utmåling av ménerstatning etter den danske erstatningsloven § 4 og standardisert […]

Comments Off on 5. Uførhetsstandarden – medisinsk eller ervervsmessig

4. Engangserstatning eller terminytelser

By |November 13th, 2011|

Erstatningsformen reguleres idag i skl § 3-9. Hovedregelen er at erstatning for personskade fastsettes til en engangssum. Lovforarbeidene drøfter relativt utførlig valget mellom de to prinsippene, se Innst. 71 side 40-45 og […]

Comments Off on 4. Engangserstatning eller terminytelser

1.2 Konklusjoner

By |November 13th, 2011|

Arbeidsgruppen ser det som en viktig premiss at barn ikke får svekket sitt erstatningsrettslige vern. En standardisert erstatning bør ut fra dette hensyn ligge i overkant av gjeldende gjennomsnittsnivå. Videre kan det ses hen til nivået i trygghetsforsikringene. Standarderstatningen skal gjelde for barn som får redusert sine inntektsmuligheter gjennom hele den (normalt) yrkesaktive periode. […]

Comments Off on 1.2 Konklusjoner

1.1 Sammenligning av nivået i gjeldende norsk rett, trygghetsforsikringene og dansk rett

By |November 13th, 2011|

Arbeidsgruppen har sammenlignet erstatningsnivået i dansk rett og i de forsikringsvilkår som er behandlet foran kapittel III punkt 2.4.1. Nivået kan skjematisk framstilles i følgende tabell:

Trygghetsforsikring
Samvirke/Storebrand Norden     Danmark
Uførhets-
grad (%)     Men-
erstatning     Tap i
framtidig
erverv     Totalt     Men-
erstatning Tap i
framtidig
erverv     Totalt
5            42.000     42.000     10.000            10.000
10 […]

Comments Off on 1.1 Sammenligning av nivået i gjeldende norsk rett, trygghetsforsikringene og dansk rett

1. Kritikken mot gjeldende rett

By |November 13th, 2011|

Gjeldende prinsipper om erstatningsutmåling har ved flere anledninger vært drøftet i Stortinget. Allerede ved innføringen av kapittel 3 i skadeserstatningsloven ble forskjellsbehandling etter kjønn kommentert. Innst.O.nr.32 (1972-1973) tar utgangspunkt i et brev fra Likestillingsrådet til justiskomiteen. I innstillingen side 145 spalte 2 heter det:
« Likestillingsrådet har ved brev at 19. mars 1973 henledet komiteens oppmerksomhet […]

Comments Off on 1. Kritikken mot gjeldende rett

3.1 Danmark

By |November 13th, 2011|

I Danmark ble det 23 mai 1984 vedtatt en ny alminnelig erstatningslov. Den inneholder flere elementer av standardisering. Erstatning for svir og smerte utbetales etter faste satser (§ 3), ménerstatningen er standardisert (§ 4), tap i framtidig erverv erstattes med årslønn multiplisert med 6, dog tas ikke hensyn til årslønn utover 350.000 kr. Til slutt […]

Comments Off on 3.1 Danmark

2.4.2 Kollektivisering av erstatningsoppgjør med mange skadelidte

By |November 13th, 2011|

I de senere år har vi i Norge sett en tendens i retning av at mange erstatningsoppgjør med mange skadelidte kollektiviseres. Den ansvarlige forhandler med representanter for skadelidte (ofte fagorganisasjonen). Oppgjøret holdes utenfor domstolen, og alle skadelidte får lik erstatning ut fra objektive kriterier.

Ett eksempel er oppgjøret etter Alexander L Kielland-ulykken. Kort […]

Comments Off on 2.4.2 Kollektivisering av erstatningsoppgjør med mange skadelidte

2.4.1 Forsikringsordninger i arbeidsforhold

By |November 13th, 2011|

Flere norske forsikringsselskaper har utarbeidet vilkår for erstatning ved yrkesskade og yrkessykdom etter standardiserte prinsipper. Storebrand Norden og Samvirke Forsikring har gått sammen om en såkalt Trygghetsforsikring. Vesta Hygea har brukt samme navn på sin ordning. UNI Forsikring behandler yrkesskadene i sin Personalkasko. Vilkårene er i stor grad sammenfallende. Som en fellesbetegnelse brukes i det […]

Comments Off on 2.4.1 Forsikringsordninger i arbeidsforhold

2.3.2 Utmåling

By |November 13th, 2011|

Ménerstatning skal etter skl § 3-2 utmåles under hensyn til ménets medisinske art og størrelse og dets betydning for den personlige livsutfoldelse. Regelen er utpreget skjønnsmessig. Et forslag om binding til yrkesskadeserstatningens satser ble ikke fulgt opp av Stortingets justiskomité, jf Innst.O.nr.32 (1972-1973) side 145 sp 1. Komiteen mente imidlertid at reglene om yrkesskadeerstatning […]

Comments Off on 2.3.2 Utmåling