Search results for: utmåling av erstatning

/Search: utmåling av erstatning
­

Need a new search?

If you didn't find what you were looking for, try a new search!

NOU 2011 nr. 16 : Standardisert Personskadeerstatning

By |October 18th, 2011|

NOU 2011: 16
Standardisert personskadeerstatning

Utredning fra utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 27. juni 2008.

Avgitt til Justis- og politidepartementet 27. september 2011.

 

Oversendelsesbrev:

Til Justis- og politidepartementet

Etter gjeldende norsk rett utmåles erstatning ved personskader individuelt, med unntak av enkelte områder der man har valgt å standardisere erstatningen (erstatning til barn og erstatning ved yrkesskade).

Ved individuell […]

Comments Off on NOU 2011 nr. 16 : Standardisert Personskadeerstatning

Erstatning etter yrkesskade, trafikkskade og annen personskade

By |September 25th, 2011|

Av advokatfullmektig Eirik Teigstad  M: teigstad@advokat.no  T: 932 83 220
Erstatning for personskade

Dersom du har vært innblandet i en bilulykke, arbeidsulykke, blitt feilbehandlet eller vært utsatt for vold vil du som regel ha krav på erstatning for det økonomiske tapet du lider som følge av personskaden.

Trafikkskade

Ved trafikkskade etter bilulykke følger det av bilansvarsloven at du har […]

Comments Off on Erstatning etter yrkesskade, trafikkskade og annen personskade

Oppreisning : Erstatning for tort og svie

By |September 22nd, 2011|

Av advokatfullmektig Eirik Teigstad  M: teigstad@advokat.no  T: 932 83 220Oppreisning er sammen med menerstatning en erstatning for ikke-økonomisk tap ved personskade. Norsk erstatningsrettspleie har tradisjonelt sett vært konservativ når det gjelder erstatning for ikke-økonomisk tap. Regelen om oppreisning følger av lov om skadeserstatning § 3-5:
§ 3-5. (erstatning (oppreisning) for skade av ikke økonomisk art.)
Den som forsettlig […]

Comments Off on Oppreisning : Erstatning for tort og svie

Erstatning etter bilulykke

By |September 15th, 2011|

Av advokatfullmektig Eirik Teigstad  M: teigstad@advokat.no  T: 932 83 220
Erstatningsansvar ved bilulykke
Biler volder enormt mye skade mtp. det store antallet bilulykker. Derfor er det behov for bilansvarsloven. Bilansvaret er et objektivt ansvar som gjelder skader som biler og andre motorvogner påfører (“gjer”), bilansvarsloven § 1. Man er pliktig å tegne slik ansvarsforsikring. Loven omfatter enhver […]

Comments Off on Erstatning etter bilulykke

Lemping av erstatningsansvar

By |September 15th, 2011|

Hjemmel for lemping av erstatningsansvar er skadeserstatningsloven § 5-2. Lemping av erstatningsansvar gjelder uavhengig av ansvarsgrunnlag og uavhengig av om skaden gjelder tingsskade eller personskade, f.eks trafikkskade etter en bilulykke.

Utgangspunktet for erstatningsutmåling er at skadelidte skal få full erstatning. Etter forarbeidene er det derfor lagt til grunn at lemping av erstatningsansvar kun skal komme til […]

Comments Off on Lemping av erstatningsansvar

Erstatning for utgifter til alternativ medisin

By |September 8th, 2011|

Ved erstatningsutmålingen etter trafikkskade, yrkesskade, pasientskade og annen personskade vil en av erstatningspostene være tap i form av merutgifter. Merutgifter kan være både påløpte og fremtidige, men prinsipielt skilles det ikke mellom disse der man tar stilling til deres erstatningsrettslige vern.

Behandlingsutgifter etter en personskade er en alminnelig del av merutgiftene, men domstolene har satt en […]

Comments Off on Erstatning for utgifter til alternativ medisin

Hvor mye får jeg i erstatning?

By |August 16th, 2011|

Hvor stor erstatning man får er avhengig av mange faktorer
Spørsmålet er umulig å svare generelt på. Erstatningsutmåling er komplekst. Som en hjelp for tanken kan en tenke på et av grunnprinsippene i personskaderetten: Skadelidtes fulle tap skal erstattes. La oss tenke oss at skadelidte blir invalid i en bilulykke: En ung skadelidt med 50 års inntektstap og […]

Comments Off on Hvor mye får jeg i erstatning?

Advokat : Spør en personskadeadvokat om erstatning etter yrkesskade, trafikkskade og personskade

By |August 15th, 2011|

 
Bruk personskadeadvokat ved erstatning etter personskade

Personskadesaker er kompliserte. For det første handler personskade om medisin, og for det andre er personskaderetten et meget komplekst rettsområde som bare noen titalls advokatfirmaer i Norge har særlig kompetanse innefor. Det vil ofte være vanskelige spørsmål om faktiske forhold knyttet til bevis for årsakssammenheng mellom f.eks arbeidsulykken/trafikkulykken og nakkeslengskaden. Det kan og være problemstillinger rundt foreldelse […]

Comments Off on Advokat : Spør en personskadeadvokat om erstatning etter yrkesskade, trafikkskade og personskade

Voldsoffererstatning

By |August 13th, 2011|

Voldsoffererstatning

Dersom du har blitt utsatt for en voldshandling eller en annen handling med preg av tvang kan du har krav på voldsoffererstatning fra Kontoret for voldsoffererstatning. Etter 2008 har ordlyden i loven endret seg noe, slik at en nå kan få erstatning for personskade som følge av straffbar handling som krenker livet, helsen eller friheten. Eksempel […]

Comments Off on Voldsoffererstatning

Erstatning etter yrkesskade

By |August 13th, 2011|

Dersom du er påført en skade eller sykdom på jobben vil det ofte være snakk om en yrkesskade. Arbeidsgiver er pålagt å tegne forsikring for yrkesskade, jfr. lov om yrkesskadeforsikring. Erstatning for yrkesskade er basert på samme system som ved trafikkskade, skadelidte kan kreve erstatning direkte fra arbeidsgivers forsikringsselskap uten å gå veien om arbeidsgiver […]

Comments Off on Erstatning etter yrkesskade