Search results for: personskade barn

/Search: personskade barn
­

Need a new search?

If you didn't find what you were looking for, try a new search!

2.2.3 Visse beregningsspørsmål av teknisk art

By |November 13th, 2011|

Normalt legger man ved erstatningsutmålingen til grunn at skadelidte ville vært i arbeid fram til pensjonsalder, dvs til fylte 67 år. Dette er slått fast i flere dommer, jf f.eks Rt-1969-1308 , Rt-1970-1452 , Rt-1975-534 og Rt-1981-138 . Visse skader er imidlertid av en så alvorlig karakter at de vil kunne medføre redusert levealder. Resultatet […]

Comments Off on 2.2.3 Visse beregningsspørsmål av teknisk art

2.2.2.7 Personlige forhold ellers

By |November 13th, 2011|

Det kan ikke utelukkes at personlige forhold ellers kan innvirke på erstatningsutmålingen. I RG-1979-535 (Agder) ble skadelidtes alkoholbruk trukket inn. Retten uttaler på s 542:
« De opplysninger som foreligger om (skadelidtes) yrkesmessige bakgrunn, foranledningen og grunnlaget for at han ble tatt inn som kokk ved Farmand Aldershjem, hans alkoholbruk og den omstendighet at han, bortsett […]

Comments Off on 2.2.2.7 Personlige forhold ellers

2.2.2.2 Evner, utdanning og praksis

By |November 13th, 2011|

Momentene evner, utdanning og praksis er uttrykkelig nevnt i skadeerstatningsloven § 3-1 annet ledd. Praksis vil sjelden ha betydning for skadelidte barn. Momentet kan likevel ha vekt når erstatningsspørsmålet avgjøres lenge etter skadetidspunktet, og skadelidte i mellomtiden har gått ut i arbeid. Man kan også tenke seg 14-15-åringer med en viss erfaring innen et bestemt […]

Comments Off on 2.2.2.2 Evner, utdanning og praksis

1. Innledning

By |October 29th, 2011|

Reglene for utmåling av personskadeerstatning finnes idag i skadeerstatningsloven (skl) kapittel 3. Skadelidte kan for det første kreve erstatning for det økonomiske tap. Dette kan deles i underpostene tapt arbeidsfortjeneste, tap i framtidig erverv, påførte utgifter og utgifter som personskaden antas å påføre skadelidte i framtiden. De nærmere regler finnes i skadeerstatningsloven § 3-1. […]

Comments Off on 1. Innledning

KAPITTEL II. Sammendrag av instillingen

By |October 29th, 2011|

Innstillingen drøfter spørsmålet om innføring av standardiserte regler for utmåling av erstatning ved skade påført barn. Videre gis bakgrunnsstoff til belysning av problemet.

Kapittel III gir en oversikt over gjeldende rett i Norge og de øvrige nordiske land. Framstillingen av norsk rett innledes med en historisk oversikt. Linjene trekkes fra gammel germansk og romersk rett med […]

Comments Off on KAPITTEL II. Sammendrag av instillingen

KAPITTEL I. Arbeidsgruppens oppnevning og mandat

By |October 29th, 2011|

Justisdepartementet nedsatte ved brev 11 september 1986 en arbeidsgruppe som fikk i oppdrag å utarbeide forslag til standardiserte erstatningsregler ved personskade påført barn. Gruppen fikk følgende sammensetning:

Professor dr juris Peter Lødrup (Universitetet i Oslo), formann

Politisk rådgiver Ole Steen-Olsen (Justisdepartementet)

Advokat Hans Kristian Bøe (foreslått av Norges Forsikringsforbund)

Ekspedisjonssjef Stein Rognlien (Justisdepartementet)

Fungerende lovrådgiver Wilhelm Matheson (Justisdepartementet)

Gruppens sekretær har […]

Comments Off on KAPITTEL I. Arbeidsgruppens oppnevning og mandat

Oversendelsesbrev

By |October 29th, 2011|

Til Justisdepartementet

Justisdepartementet nedsatte ved brev 11 september 1986 en arbeidsgruppe som fikk i oppdrag å utarbeide forslag til standardiserte erstatningsregler ved personskade påført barn. Arbeidsgruppen legger med dette fram sin utredning med forslag til endringer i lov av 13 juni 1969 nr 26 om skadeserstatning.

Arbeidsgruppens mandat er inntatt i utredningens kapittel I. I kapittel II […]

Comments Off on Oversendelsesbrev

Justisdepartementet tilrår

By |October 23rd, 2011|

At Deres Majestet godkjenner og skriver under et framlagt utkast til proposisjon til Stortinget om lov om endringer i erstatningslovgivningen m. m.

Proposisjonen fremmes for Stortinget i 1972-73.

Vi OLAV, Norges Konge, gjør vitterlig:

Stortinget blir innbudt til å gjøre vedtak til lov om endringer i erstatningslovgivningen m. m. i samsvar med et framlagt utkast.

Tilråding fra Justis- og […]

Comments Off on Justisdepartementet tilrår

2. Endringer i andre lover

By |October 23rd, 2011|

a. Straffelovens ikrafttredelseslov.

Man viser til merknadene s. 32 (under C nr. 1 bokstav a).

Om spørsmålet om endring i annen lovgivning har Forbrukernes forsikringskontor uttalt:
« Vi tør spørre det ærede departement om ikke også regelen i Norske Lov 6-10-2 om erstatning for « badskerløn » og « lyde » nå ikke bør oppheves, slik at man […]

Comments Off on 2. Endringer i andre lover

b. Merknader til de enkelte paragrafer.

By |October 23rd, 2011|

Departementet viser til Komitéens motiver som man i det vesentlige slutter seg til. Man skal for øvrig til de enkelte bestemmelser bemerke følgende:
Til § 3-1.

, lov-1969-06-13-26-§ 3-1 (Skadeserstatningslov)

Paragrafen svarer med mindre endringer til komiteutkastets § 5-1, dog slik at menerstatningsregelen er tatt inn i en egen paragraf (§ 3-2).

For så vidt angår erstatning for økonomisk […]

Comments Off on b. Merknader til de enkelte paragrafer.