Search results for: skadelidte barn

/Search: skadelidte barn
­

Need a new search?

If you didn't find what you were looking for, try a new search!

2. Endringer i andre lover

By |October 23rd, 2011|

a. Straffelovens ikrafttredelseslov.

Man viser til merknadene s. 32 (under C nr. 1 bokstav a).

Om spørsmålet om endring i annen lovgivning har Forbrukernes forsikringskontor uttalt:
« Vi tør spørre det ærede departement om ikke også regelen i Norske Lov 6-10-2 om erstatning for « badskerløn » og « lyde » nå ikke bør oppheves, slik at man […]

Comments Off on 2. Endringer i andre lover

b. Merknader til de enkelte paragrafer.

By |October 23rd, 2011|

Departementet viser til Komitéens motiver som man i det vesentlige slutter seg til. Man skal for øvrig til de enkelte bestemmelser bemerke følgende:
Til § 3-1.

, lov-1969-06-13-26-§ 3-1 (Skadeserstatningslov)

Paragrafen svarer med mindre endringer til komiteutkastets § 5-1, dog slik at menerstatningsregelen er tatt inn i en egen paragraf (§ 3-2).

For så vidt angår erstatning for økonomisk […]

Comments Off on b. Merknader til de enkelte paragrafer.

b. Engangserstatning eller terminerstatning. – Spørsmålet om det bør innføres lovregler om verdisikring av terminerstatning.

By |October 23rd, 2011|

Som nevnt s. 8 er samtlige høringsinstanser som har uttalt seg om erstatningsformen, enige i at det bør være adgang til å fastsette erstatningen enten som engangserstatning eller helt eller delvis i form av terminerstatning. De fleste som har uttalt seg om innstillingen, har ikke spesielt kommet inn på om det bør være en adgang […]

Comments Off on b. Engangserstatning eller terminerstatning. – Spørsmålet om det bør innføres lovregler om verdisikring av terminerstatning.

5. Oppheving av regressretten for pensjonsinnretninger

By |October 23rd, 2011|

Erstatningslovkomitéen har i sin innstilling anbefalt at regressretten for pensjonsinnretninger blir opphevd. Spørsmålet ble derfor tatt opp av departementet i brev 15. juli 1971 til høringsinstansene. Det heter i brevet om dette:

« Komitéen foreslår at det som hittil skal gjøres fradrag i erstatningsbeløpet for pensjonsytelser som skadelidte har fått eller kommer til å få på […]

Comments Off on 5. Oppheving av regressretten for pensjonsinnretninger

NOU 2011 nr. 16 : Standardisert Personskadeerstatning

By |October 18th, 2011|

NOU 2011: 16
Standardisert personskadeerstatning

Utredning fra utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 27. juni 2008.

Avgitt til Justis- og politidepartementet 27. september 2011.

 

Oversendelsesbrev:

Til Justis- og politidepartementet

Etter gjeldende norsk rett utmåles erstatning ved personskader individuelt, med unntak av enkelte områder der man har valgt å standardisere erstatningen (erstatning til barn og erstatning ved yrkesskade).

Ved individuell […]

Comments Off on NOU 2011 nr. 16 : Standardisert Personskadeerstatning

Erstatning etter yrkesskade, trafikkskade og annen personskade

By |September 25th, 2011|

Av advokatfullmektig Eirik Teigstad  M: teigstad@advokat.no  T: 932 83 220
Erstatning for personskade

Dersom du har vært innblandet i en bilulykke, arbeidsulykke, blitt feilbehandlet eller vært utsatt for vold vil du som regel ha krav på erstatning for det økonomiske tapet du lider som følge av personskaden.

Trafikkskade

Ved trafikkskade etter bilulykke følger det av bilansvarsloven at du har […]

Comments Off on Erstatning etter yrkesskade, trafikkskade og annen personskade