Search results for: utmåling av erstatning

/Search: utmåling av erstatning
­

Need a new search?

If you didn't find what you were looking for, try a new search!

KAPITTEL VI. Merknader til de enkelte endringsforslag

By |November 13th, 2011|

Til § 3-1 nytt fjerde ledd:
, lov-1969-06-13-26-§ 3-1 (Skadeserstatningslov)

Skl. § 3-1 inneholder den grunnleggende regelen om utmålingen av erstatning for økonomisk tap ved personskade. Forslaget til nytt fjerde ledd innebærer at første til tredje ledd ikke skal gjelde ved utmåling av erstatning for tap i framtidig erverv hvis skadelidte på skadetidspunktet var under 16 år. […]

Comments Off on KAPITTEL VI. Merknader til de enkelte endringsforslag

1. Kritikken mot gjeldende rett

By |November 13th, 2011|

Gjeldende prinsipper om erstatningsutmåling har ved flere anledninger vært drøftet i Stortinget. Allerede ved innføringen av kapittel 3 i skadeserstatningsloven ble forskjellsbehandling etter kjønn kommentert. Innst.O.nr.32 (1972-1973) tar utgangspunkt i et brev fra Likestillingsrådet til justiskomiteen. I innstillingen side 145 spalte 2 heter det:
« Likestillingsrådet har ved brev at 19. mars 1973 henledet komiteens oppmerksomhet […]

Comments Off on 1. Kritikken mot gjeldende rett

2.4.1 Forsikringsordninger i arbeidsforhold

By |November 13th, 2011|

Flere norske forsikringsselskaper har utarbeidet vilkår for erstatning ved yrkesskade og yrkessykdom etter standardiserte prinsipper. Storebrand Norden og Samvirke Forsikring har gått sammen om en såkalt Trygghetsforsikring. Vesta Hygea har brukt samme navn på sin ordning. UNI Forsikring behandler yrkesskadene i sin Personalkasko. Vilkårene er i stor grad sammenfallende. Som en fellesbetegnelse brukes i det […]

Comments Off on 2.4.1 Forsikringsordninger i arbeidsforhold

2.1 Historisk oversikt

By |October 29th, 2011|

I gammel romersk og germansk rett hadde erstatningsinstituttet samme utgangspunkt som straffen – behovet for hevn og bot. Etterhvert avløste bøtesystemet helt hevnen. Man fikk regler om størrelsen av den bot som skulle betales for hver enkelt krenkelse. Boten ved legemsskade var både straff for handlingen og erstatning for skaden. Mens det konkrete tap idag […]

Comments Off on 2.1 Historisk oversikt

KAPITTEL I. Arbeidsgruppens oppnevning og mandat

By |October 29th, 2011|

Justisdepartementet nedsatte ved brev 11 september 1986 en arbeidsgruppe som fikk i oppdrag å utarbeide forslag til standardiserte erstatningsregler ved personskade påført barn. Gruppen fikk følgende sammensetning:

Professor dr juris Peter Lødrup (Universitetet i Oslo), formann

Politisk rådgiver Ole Steen-Olsen (Justisdepartementet)

Advokat Hans Kristian Bøe (foreslått av Norges Forsikringsforbund)

Ekspedisjonssjef Stein Rognlien (Justisdepartementet)

Fungerende lovrådgiver Wilhelm Matheson (Justisdepartementet)

Gruppens sekretær har […]

Comments Off on KAPITTEL I. Arbeidsgruppens oppnevning og mandat

2. Endringer i andre lover

By |October 23rd, 2011|

a. Straffelovens ikrafttredelseslov.

Man viser til merknadene s. 32 (under C nr. 1 bokstav a).

Om spørsmålet om endring i annen lovgivning har Forbrukernes forsikringskontor uttalt:
« Vi tør spørre det ærede departement om ikke også regelen i Norske Lov 6-10-2 om erstatning for « badskerløn » og « lyde » nå ikke bør oppheves, slik at man […]

Comments Off on 2. Endringer i andre lover

4. Endringer i bilansvarslova m. v.

By |October 23rd, 2011|

Enkelte spørsmål om endringer i bilansvarslova 3. februar 1961 er kommet opp i tilknytning til Erstatningslovkomitéens innstilling om utkast til nye lovbestemmelser om erstatning for tap i framtidig erverv og for tap av forsørger. Dette gjelder spørsmål om endringer i § 6 om utmåling av erstatning, § 9 om begrensningsbeløp og § 11 […]

Comments Off on 4. Endringer i bilansvarslova m. v.

Trafikkskade

By |August 13th, 2011|

Erstatning ved trafikkskade

Dersom du har blitt skadet i trafikken(trafikkskadet) vil du etter all sannsynlighet ha krav på erstatning for de økonomiske utgiftene personskaden har påført deg. Etter bilansvarsloven er motorvognene pliktig til å ha ansvarsforsikring, og virkeområdet til forsikringene er såpass vide at for all praktisk betydning vil en trafikkskade utløse ansvar for forsikringsselskapet. Erstatningsansvaret […]

Comments Off on Trafikkskade

Advokat Eirik Teigstad

By |March 8th, 2012|

Kontaktinformasjon

Tlf.: 932 83 220
E-post: teigstad@advokat-teigstad.no
Torggata 10, 0181 Oslo

Kompetanseområder
Eirik Teigstad er advokat og driver Advokatfirmaet Teigstad AS, og jobber særlig med erstatning etter yrkesskade og trafikkskade. Han påtar seg også oppdrag som bistandsadvokat, og bistår klienter over hele landet med å søke voldsoffererstatning.

Pressebilde 1 | Pressebilde 2
Utdannelse og bakgrunn

Advokatfirmaet Teigstad AS […]

Comments Off on Advokat Eirik Teigstad

7. Verdisikring

By |November 13th, 2011|

Arbeidsgruppen har lagt til grunn at standardiserte erstatningsbeløp må verdisikres. Tradisjonelt har dette vært et problem knyttet til terminerstatningen: Man har manglet muligheter for å sikre at terminene ikke blir mindre og mindre verdt. Under et standardisert system må også engangserstatningen verdisikres. Lovteksten skal fiksere en erstatningssum. Denne bør ikke uttrykkes i […]

Comments Off on 7. Verdisikring