Search results for: personskade barn

/Search: personskade barn
­

Need a new search?

If you didn't find what you were looking for, try a new search!

b. Engangserstatning eller terminerstatning. – Spørsmålet om det bør innføres lovregler om verdisikring av terminerstatning.

By |October 23rd, 2011|

Som nevnt s. 8 er samtlige høringsinstanser som har uttalt seg om erstatningsformen, enige i at det bør være adgang til å fastsette erstatningen enten som engangserstatning eller helt eller delvis i form av terminerstatning. De fleste som har uttalt seg om innstillingen, har ikke spesielt kommet inn på om det bør være en adgang […]

Comments Off on b. Engangserstatning eller terminerstatning. – Spørsmålet om det bør innføres lovregler om verdisikring av terminerstatning.

5. Oppheving av regressretten for pensjonsinnretninger

By |October 23rd, 2011|

Erstatningslovkomitéen har i sin innstilling anbefalt at regressretten for pensjonsinnretninger blir opphevd. Spørsmålet ble derfor tatt opp av departementet i brev 15. juli 1971 til høringsinstansene. Det heter i brevet om dette:

« Komitéen foreslår at det som hittil skal gjøres fradrag i erstatningsbeløpet for pensjonsytelser som skadelidte har fått eller kommer til å få på […]

Comments Off on 5. Oppheving av regressretten for pensjonsinnretninger

Billighetserstatning : Rettferdsvederlag fra staten

By |September 24th, 2011|

Billighetserstatning: Rettferdsvederlag fra staten
Billighetserstatning er en form for økonomisk erstatning for skade eller ulempe man har blitt påført som følge av kritikkverdige forhold fra det offentlige. Hvorvidt det skal ytes erstatning og størrelsen på erstatningen baseres på rimelighetsvurderinger. Det vil legges vekt på hvorvidt personen har kommet spesielt dårlig ut i forhold til andre som […]

Comments Off on Billighetserstatning : Rettferdsvederlag fra staten

Oppreisning : Erstatning for tort og svie

By |September 22nd, 2011|

Av advokatfullmektig Eirik Teigstad  M: teigstad@advokat.no  T: 932 83 220Oppreisning er sammen med menerstatning en erstatning for ikke-økonomisk tap ved personskade. Norsk erstatningsrettspleie har tradisjonelt sett vært konservativ når det gjelder erstatning for ikke-økonomisk tap. Regelen om oppreisning følger av lov om skadeserstatning § 3-5:
§ 3-5. (erstatning (oppreisning) for skade av ikke økonomisk art.)
Den som forsettlig […]

Comments Off on Oppreisning : Erstatning for tort og svie

Bistandsadvokat

By |September 8th, 2011|

Hva er en bistandsadvokat?
En bistandsadvokat er en advokat som bistår og ivaretar interessene til fornærmede som har vært utsatt for visse typer krenkelser. Tradisjonelt var det kun i saker om voldtekt at fornærmede fikk oppnevnt advokat, pga. den store belastningen ved avhørene der fornærmede måtte greie ut om tidligere seksuell adferd mm.

Etterhvert har bistandsadvokatordningen utviklet seg […]

Comments Off on Bistandsadvokat

Jusleksikon

By |August 17th, 2011|

A
Adekvans

Adekvat årsakssammenheng

Advokat

Advokathjelp

Advokatfullmektig

Aksept av risiko

Aktor

Alderspensjon

Alternativ medisin – erstatning for utgifter til

Anke

Ansvar

Ansvarsforsikring

Ansvarsgrunnlag

Ansvarssubjekt

Arbeidsgiveransvar

Arbeidsgiveravgift

Arbeidsulykke

Avkortning
B
Barn og foreldres erstatningsansvar

Begunstiget

Behandlingsutgifter

Betingelseslæren

Bevis

Bevisbyrde

Bilansvar

Bilforsikring

Billighetserstatning

Bilulykke

Bistandsadvokat

Bonus pater familias

Borgerlige rettskrav
C
Culparegelen
D
Dyrs erstatningsanvar
E
Egenandelstak

Engangserstatning

Erstatning

Erstatning for personskade i Norge

Erstatningsgrunnlag

Erstatningsrettens historie

Erstatningsrettens rettskilder

Erstatningsutmåling
F
Force majeure

Fri rettshjelp

Foreldelse voldsoffererstatning
G
Grunnvilkårene for erstatning
L
Legemiddelansvaret

Lemping av erstatningsansvar

Lov om yrkesskadeforsikring
M
Medvirkning
N
Nødverge
O
Oppreisning
P
Personskadeforbundet

Påregnelighet
S
Standardisert personskadeerstatning (NOU)
U
Uaktsomhet

Ulovfestet objektivt ansvar

Ulykkesforsikring
V
Voldsoffererstatning

Voldsoffererstatning ved vold i utlandet
Y
Yrkesskade

-Advokat yrkesskade

-Menerstatning yrkesskade
Ø
Økonomisk tap
Å
Årsakssammenheng

Comments Off on Jusleksikon