Erstatning ved trafikkskade

Dersom du har blitt skadet i trafikken(trafikkskadet) vil du etter all sannsynlighet ha krav på erstatning for de økonomiske utgiftene personskaden har påført deg. Etter bilansvarsloven er motorvognene pliktig til å ha ansvarsforsikring, og virkeområdet til forsikringene er såpass vide at for all praktisk betydning vil en trafikkskade utløse ansvar for forsikringsselskapet. Erstatningsansvaret for trafikkskade er objektivt, og forutsetter ikke uaktsomhet fra noen fører. Hvis trafikkskaden skjedde i jobbsammenheng bør det vurderes om det ikke egentlig er snakk om en yrkesskade.

Problemstillingene ved trafikkskadesaker knytter seg først og fremst til årsakssammenheng og erstatningsutmålingen. For å få et riktig erstatningsoppgjør fra forsikringsselskapet forutsettes det ofte at en får bistand fra en personskadeadvokat. Helst en advokat med erfaring innen trafikkskade.

Det finnes ingen oppstilt begrensning for hva slags skader som kan gi grunnlag for erstatning etter trafikkskade. Psykiske skader er likestilte med fysiske. Ofte er det snakk om nakkeslengskade som ikke lett lar seg påvise av medisinsk sakkyndige, og her kan det fort oppstå vanskelige bevisspørsmål dersom man ikke kommer seg til legen raskt etter trafikkskaden. Rettspraksis har oppstilt visse bevisregler som er basert på typiske kjennetegn for f.eks nakkeslengskade (whiplash).

Ta kontakt med en advokat som har erfaring med trafikkskade dersom du har spørsmål rundt dette. Et tips vil være at man ved sykehusinnleggelsen må fortelle om alle de smerter man opplever, selv om noen av disse føles vage og mindre dramatiske enn andre skader. Ettersom trafikkforsikreren nesten alltid vil være ansvarlig for trafikkskaden vil den også være ansvarlig for skadelidtes nødvendige og rimelige utgifter til advokat.

 

Trafikkskade

Kontakt Eirik Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og grunnlagt Advokatfirmaet Teigstad AS i 2015, etter å ha jobbet med personskadesaker i flere år. Vi er nå 7 ansatte. Jeg eller mine kolleger kan hjelpe deg med å forhandle med ansvarlig forsikringsselskap slik at du får den erstatningen du har krav på etter trafikkulykken.

Jeg har spesialisert meg på utmåling av personskadeerstatning helt siden jeg gikk på Universitetet i Oslo, hvor jeg skrev masteravhandling om utmåling av erstatning etter personskade,
og valgte forskringsrett som spesialfag. Jeg har også tidligere jobbet med skadeoppgjør i Gjensidige forsikring.

Kontakt meg på tlf. 22 34 30 00 eller på post@advokat-teigstad.no.