Det følger av voldsoffererstatningsloven § 2 at voldsoffererstatning i utgangspunktet kun ytes for skadevoldende handlinger som har funnet sted i Norge, på norske fly, fartøy eller innretninger. Men hva skjer dersom man blir utsatt for vold, voldtekt, frihetsberøvelse etc. på ferie i utlandet?

Hovedregelen er at man må søke om voldsoffererstatning i det land der handlingen tok sted. Kontoret for voldsoffererstatning kan hjelpe til med søknaden.

Det kan likevel tenkes at voldsoffererstatning kan ytes fra KFV, selv om volden har funnet sted i utlandet. Etter voldsoffererstatningloven § 2 andre ledd kan det i noen tilfelle tenkes unntak fra hovedregelen dersom skadelidte hadde fast bopel i Norge, og det foreligger særlige grunner som tilsier at erstatning skal dekkes av KFV. Dette er en skjønnsmessig rimelighetsbestemmelse, og vesentlige momenter vil være hvorvidt det finnes voldsoffererstatningsordning i det landet hvor skaden fant sted.