2.4.1 Forsikringsordninger i arbeidsforhold

Flere norske forsikringsselskaper har utarbeidet vilkår for erstatning ved yrkesskade og yrkessykdom etter standardiserte prinsipper. Storebrand Norden og Samvirke Forsikring har gått sammen om en såkalt Trygghetsforsikring. Vesta Hygea har brukt samme navn på sin ordning. UNI Forsikring behandler yrkesskadene i sin Personalkasko. Vilkårene er i stor grad sammenfallende. Som en fellesbetegnelse brukes i det følgende ordet « trygghetsforsikringene ».

Trygghetsforsikringene gjelder i arbeidsforhold. De har således liten direkte interesse for barn. I tråd med sitt mandat har arbeidsgruppen imidlertid gjennomgått de standardiserte utmålingsreglene for å se om løsningene kan overføres på standarderstatning for barn.

Etter alle tre forsikringsordningene gis det en særskilt ménerstatning. Den maksimale utbetaling varierer mellom 7,25 G (203.000 kr) og 4,5 G (126.000 kr). To av ordningene utbetaler ikke ménerstatning ved lavere medisinsk uførhet enn 15 %, se nedenfor kapittel V punkt 8. Ved 15 % uførhet gis henholdsvis 0,5 og 0,75 G. Vesta Hygea kompenserer for varig mén helt ned til uførhetsgrad 0.

To av ordningene gir erstatning etter en progressiv skala, se nærmere nedenfor kapittel V punkt 8. Det ytes relativt sett mer ved høy enn lav uførhetsgrad. UNI Forsikring har valgt en jevn skala. Ved uførhet lavere enn 100 % reduseres erstatningen « tilsvarende ».

Utmålingsreglene for ménerstatning i forsikringsvilkårene til Vesta Hygea, Storebrand Norden/ Samvirke og UNI Forsikring er inntatt nedenfor:

UNI FORSIKRING:
« 3.15 Ménerstatning
3.15.1 Ménerstatning til ansatte.
Ménerstatning utbetales ved varig medisinsk invaliditet. Ved fullstendig medisinsk invaliditet utbetales 5 G. Hvis den medisinske invaliditet er lavere enn 100 %, reduseres erstatningen tilsvarende.
Hvis skadelidte ikke var fylt 35 år på konstateringstidspunktet, økes erstatningen med 3 % for hvert år den sikrede var yngre enn 35 år. Tillegg utbetales opptil 45 %. »

SAMVIRKE / STOREBRAND NORDEN:
(Når yrkesskade eller yrkessykdom er konstatert erstatter Trygghetsforsikringen) « Påført mén hvis yrkesskaden eller yrkessykdommen har etterlatt varig medisinsk invaliditet på minst 15 %. Ménerstatningen beregnes på grunnlag av Folketrygdens grunnbeløp på oppgjørstidspunktet – nedenfor kalt G – på følgende måte:

15-24 %     medisinsk invaliditet     =     1/2 G
25-34 %     «     =     3/4 G
35-44 %     «     =     1,1 G
45-54 %     «     =     1,5 G
55-64 %     «     =     2    G
65-74 %     «     =     2,5 G
75-84 %     «     =     3,2 G
over 84 %     «     =     4,5 G
Den erstatning som framkommer etter foregående ledd reduseres med 2,5 % for hvert år skadelidte da skaden ble konstatert var fylt mer enn 47 år. Denne bestemmelse skal dog ikke føre til reduksjon ut over 50 %.

I tillegg til erstatningen betaler Trygghetsforsikringen rente fra en måned etter det tidspunkt yrkesskaden eller yrkessykdommen ble meldt til Trygghetsforsikringen med den til enhver tid gjeldende rentesats etter Forsikringsavtaleloven. »

VESTA HYGEA
« Ménerstatningen
Hvis yrkesskaden eller yrkessykdommen har etterlatt varig medisinsk invaliditet på minst 15 %, beregnes ménerstatning på grunnlag av Folketrygdens grunnbeløp (G) på oppgjørstidspunktet på følgende måte:

15-20 %     medisinsk invaliditet     =     0,75 G
21-30 %     «     =     1,00 G
31-40 %     «     =     1,50 G
41-50 %     «     =     2,00 G
51-60 %     «     =     2,50 G
61-70 %     «     =     3,00 G
71-80 %     «     =     3,50 G
81-90 %     «     =     4,50 G
91-100 %     «     =     5,00 G
Den erstatning som fremkommer etter tabellen reduseres med 2,5 % for hvert år skadelidte, på det tidspunkt da skaden ble konstatert, var eldre enn 47 år. Maksimal reduksjon er 50 %.
Hvis skadelidte, på konstateringstidspunktet ikke var fylt 35 år, økes erstatningen med 3 % for hvert år skadelidte er yngre enn 35 år. Tillegg utbetales opptil 45 %.
I tillegg til erstatningen betaler forsikringen renter av erstatningen fra en måned etter at yrkesskaden eller yrkessykdommen ble meldt til selskapet og til oppgjør finner sted. Rentesatsen er den samme som til enhver tid gjelder etter Forsikringsavtaleloven. »

Også med hensyn til utmålingen av erstatning for tap i framtidig erverv er det stor grad av parallellitet mellom de tre forsikringsordningene. Det gis regler bygget på tre variabler: Uførhetsgrad, alder og inntekt før skaden. Maksimal erstatning etter alle ordningene er 30 G (840.000 kr). Ved inntekt inntil 8 G (224.000 kr) gis det fra 22 til 24 G i erstatning. Skadelidte er altså garantert fra 616.000 kr til 672.000 kr uansett inntekt.

Nedenfor inntas de forskjellige forsikringsordningers bestemmelser om utmåling av erstatning for tap i framtidig erverv:

UNI FORSIKRING
« 3.14 Tap i fremtidig erverv.
Forsikringen dekker tap i fremtidig erverv. Ved 100 % ervervsmessig uførhet beregnes erstatningen slik:

Gjennomsnittlig
bruttoinntekt
de to siste år     Erstatning
Inntil   8 G     22 G
Inntil   9 G     25 G
Inntil 10 G     27 G
Over 10 G     30 G
Ved beregning av gjennomsnittet, settes laveste årsinntekt ikke under 7 G.
Hvis skadelidtes varige ervervsmessige invaliditet er lavere enn 100 %, reduseres erstatningen tilsvarende.
Var skadelidte fylt 47 år på det tidspunkt da skaden ble konstatert, reduseres erstatningen med 5 % for hvert år skadelidte var eldre enn 47 år.
Har skadelidte på oppgjørstidspunktet fylt 67 år, men likevel antas å få tap i fremtidig erverv, erstattes tapet etter alminnelige erstatningsregler. »

VESTA HYGEA
« Tap i fremtidig erverv.
Ved 100 % ervervsmessig uførhet beregnes erstatningen slik:

Bruttoinntekt –
gjennomsnitt for
de to siste år     Erstatning
Inntil   8 G     22 G
Inntil   9 G     25 G
Inntil 10 G     27 G
Over 10 G     30 G
Ved beregning av gjennomsnittet, settes den laveste årsinntekt ikke under 7 G.
Hvis skadelidtes varige yrkesmessige invaliditet er lavere enn 100 %, reduseres utbetalingen tilsvarende.
Erstatningen reduseres med 5 % for hvert år skadelidte på det tidspunkt da skaden ble konstatert, var eldre enn 47 år.
Har skadelidte på oppgjørstidspunktet fylt 67 år, men likevel må antas å få tap i det fremtidige erverv, erstattes dette tapet. »

SAMVIRKE / STOREBRAND NORDEN
« d. Tap i framtidig erverv. Ved 100 % ervervsmessig invaliditet settes erstatningssummen i utgangspunktet til 22 G.
Hvis skadelidtes pensjonsgivende inntekt i Folketrygden i det år skaden konstateres og/eller i året før tilsvarer mer enn 7 G forhøyes erstatningen slik:

Ved brt.innt. inntil
8 G for gj.snittet av de 2 år     – 24 G
Ved brt.innt. inntil
9 G for gj.snittet av de 2 år     – 26 G
Ved brt.innt. inntil
10 G for gj.snittet av de 2 år     – 27 G
Ved brt.innt. inntil
11 G for gj.snittet av de 2 år     – 28 G
Ved brt.innt. inntil
12 G for gj.snittet av de 2 år     – 29 G
Ved brt.innt. over
12 G for gj.snittet av de 2 år     – 30 G
Ved beregningen av gjennomsnittet, settes den laveste årsinntekt ikke under 7 G.
Hvis skadelidtes varige ervervsmessige invaliditet er lavere enn 100 %, reduseres erstatningen tilsvarende.
Videre reduseres erstatningen med 5 % pr år for hvert år skadelidte på oppgjørstidspunktet hadde fylt mer enn 47 år.
Hvis det må antas at skadelidte vil få tap i framtidig erverv til tross for at han på oppgjørstidspunktet har fylt 67 år, erstattes dette tapet. »

Arbeidsgruppen vil presisere at det er knyttet vesentlige skjønnsmomenter til beregningen av erstatning etter trygghetsforsikringene. I og med at begrepet ervervsmessig uførhet benyttes, må det tas hensyn til sannsynlig redusert inntektsevne.

👤 Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad. Jeg spesialiserte meg innen personskadeerstatning på Universitetet i Oslo, og startet deretter å jobbe som advokat innenfor erstatningsrett for over ti år siden. Send meg en mail så skal jeg se om vi kan hjelpe deg.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?
    Har jeg krav på fri rettshjelp?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post!