9. Avsluttende fastsetting av utmålingsprinsippene

Arbeidsgruppen har foran punkt 1-8 gjort rede for de premisser som legges til grunn for standardiserte utmålingsregler for barn. Under dette punkt redegjøres for gruppens forslag til den tekniske utforming.

Nivået skal knyttes til G, se foran punkt 7. Det skal sammen med trygdeytelsene ligge i overkant av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn. Gruppen finner imidlertid at skadelidte før fylte 18 år bør få erstatning etter lavere satser. Som oftest vil ungdom i denne aldersgruppe bare ha beskjedne inntekter, om noen. Erstatningen for disse skal først og fremst kompensere for mén. Videre dekkes de fleste utgifter etter folketrygdlovens særregler om dette i kapittel 2, jf også § 8-2. Arbeidsgruppen legger til grunn at en årlig erstatning på 1,25 G er riktig for skadelidte som ennå ikke har fylt 18 år.

Satsene bør økes vesentlig fra og med det år skadelidte fyller 18 år. De skal her også dekke tapte arbeidsinntekter i framtiden. Som nevnt bør nivået ligge noe over gjennomsnittlig industriarbeiderlønn. Et årlig beløp på 3,5 G tilfredsstiller disse krav, se nærmere tabellen nedenfor. Summen vil nok medføre en overkompensasjon de første år etter fylte 18 år sammenlignet med en sannsynlig utvikling uten skaden. Dette synes på den annen side ikke urimelig: Skadelidte kunne ha hatt inntekter før fylte 18 år som ikke dekkes av de 1,25 G nevnt ovenfor.

Tabellen nedenfor viser hvilke utbetalinger de her foreslåtte satser medfører. Tallene bygger på dagens verdi av G: Kr 28.000. Ytelser etter folketrygdloven kapittel 8 er tatt med for å vise hva skadelidte samlet vil motta årlig etter det foreslåtte system. Dekningen etter kapittel 11 om yrkesskader er holdt utenfor, likeledes medisinsk stønad m.v, grunnstønad og hjelpestønad. Som nevnt foran i punkt 2 omfattes barn sjelden av yrkesskadedekningen. De øvrige ytelser nevnt foran lar seg vanskelig innpasse i en tabell. Arbeidsgruppen har dessuten hatt et ønske om å framstille nivået enkelt og oversiktlig. Forutsetningen er at skaden har inntruffet før skadelidte fylte 16 år. Tabellen redegjør så for hva som vil utebetales etterhvert som skadelidte blir eldre.

0-15 ÅR     16-17 ÅR
Uførhets-
grad (%)     Stønad etter
folketrygd-
loven     Standard-
erstatning     Totalt     Stønad etter
folketrygd-
loven     Standard-
erstatning     Totalt
5
10
15            5.250     5.250            5.250     5.250
20            7.000     7.000            7.000     7.000
25            8.750     8.750            8.750     8.750
30            10.500     10.500            10.500     10.500
35            12.250     12.250            12.250     12.250
40            14.000     14.000            14.000     14.000
45            15.750     15.750            15.750     15.750
50            17.500     17.500     21.880     17.500     39.380
55            19.250     19.250     24.068     19.250     43.318
60            21.000     21.000     26.256     21.000     47.256
65            22.750     22.750     28.444     22.750     51.194
70            24.500     24.500     30.632     24.500     55.132
75            26.250     26.250     32.820     26.250     59.070
80            28.000     28.000     35.008     28.000     63.008
85            29.750     29.750     37.196     29.750     66.946
90            31.500     31.500     39.384     31.500     70.884
95            33.250     33.250     41.572     33.250     74.822
100            35.000     35.000     43.760     35.000     78.760

18-19 ÅR     20-67 ÅR
Uførhets-
grad (%)     Stønad etter
folketrygd-
loven     Standard-
erstatning     Totalt     Stønad etter
folketrygd-
loven     Standard-
erstatning     Totalt
5
10
15            14.700     14.700            14.700     14.700
20            19.800     19.800            19.800     19.800
25            24.500     24.500            24.500     24.500
30            29.400     29.400            29.400     29.400
35            34.300     34.300            34.300     34.300
40            39.200     39.200            39.200     39.200
45            44.100     44.100            44.100     44.100
50     21.880     49.000     70.880     26.850     49.000     75.850
55     24.068     53.900     77.968     29.535     53.900     83.435
60     26.256     58.800     85.056     32.220     58.800     91.020
65     28.444     63.700     92.144     34.905     63.700     98.605
70     30.632     68.600     99.232     37.590     68.600     106.190
75     32.820     73.500     106.320     40.275     73.500     113.775
80     35.008     78.400     113.408     442.960     78.400     121.360
85     37.196     83.300     120.496     45.645     83.300     128.945
90     39.384     88.200     127.584     48.330     88.200     136.530
95     41.572     93.100     134.672     51.015     93.100     144.115
100     43.760     98.000     141.760     53.700     98.000     151.700

Tallene gir eksempelvis følgende resultat sammenlignet med gjeldende rett: 18-åringer med 100 % medisinsk uførhet får i erstatning 98.000 kr pr år. For 18 år gamle gutter fastslår Sosialdepartementets kapitaliseringstabell en kapitaliseringsfaktor på 15,72, basert på 6 % rente og pensjon opphørende ved 67 år. Kr 98.000 kapitalisert på denne måte gir som resultat kr 1.540560. Til sammenligning er høyeste tilkjente erstatning idag ca 1,2 mill kr, se nærmere foran punkt 1.1. Tilsvarende er den kapitaliserte verdi av de årlige erstatninger ved 60 og 20 % uførhet for en 18-årig gutt henholdsvis 924.336 kr og 308.112 kr. Etter kapitaliseringstabellen får jenter ca 1 % høyere erstatning.

👤 Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad. Jeg spesialiserte meg innen personskadeerstatning på Universitetet i Oslo, og startet deretter å jobbe som advokat innenfor erstatningsrett for over ti år siden. Send meg en mail så skal jeg se om vi kan hjelpe deg.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?
    Har jeg krav på fri rettshjelp?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post!