Erstatning etter yrkessykdom

Har du blitt utsatt for sykdom i forbindelse med arbeidslivet? Da kan det være tale om en yrkessykdom. Skadelige påvirkninger som arbeidsplassen din utsetter deg for, kan under visse vilkår gi deg krav på erstatning fra arbeidsgivers forsikringsselskap.  Hva er en yrkessykdom? En yrkessykdom er en sykdom som oppstår på grunn av skadelig påvirkning under […]

Når foreldes yrkesskadeerstatning?

Har du blitt utsatt for en yrkesskade, men ikke fremsatt krav overfor arbeidsgivers forsikringsselskap ennå? Da bør du handle raskt, slik at ditt erstatningskrav ikke foreldes. Foreldelse innebærer at et krav ikke lenger kan gjøres gjeldende, fordi en nærmere angitt tidsfrist er oversittet.  Hva er en yrkesskade? En yrkesskade er en personskade, sykdom eller dødsfall […]

4.1.2.3 Aksept av risiko – yrkesrisiko.

I nær sammenheng med de ovenfor nevnte tilfeller hvor skadelidtes erstatning reduseres eller bortfaller som følge av samtykke og/eller medvirkningsbetraktninger, står aksept av risikotilfellene: I stedet for å avgi en erklæring der ansvaret uttrykkelig fraskrives, utledes den samme rettsvirkningen fra skadelidtes handlemåte. Avgjørende blir da om skadelidte har disponert på en slik måte at det […]

4.1.2.1 Egen skyld hos skadelidte – medvirkning.

Dersom skadelidte selv er eneste årsak til skaden, kan han selvsagt ikke holde noen annen ansvarlig for det tap han lider. Så snart hendelsesforløpet viser at også andre har vært inne i bildet som skadevolder og det foreligger ansvarsgrunnlag, avgjør retten på skjønnsmessig grunnlag hvor stor del av sitt tap skadelidte kan få dekket, jfr […]

4.1.1.2 Arbeidsgiveransvaret

Ovenfor er redegjort for erstatningsansvar for uforsvarlig adferd generelt. I tilfelle der tapet skyldes en yrkesskade eller yrkessykdom, vil det normalt være en arbeidskamerat eller en overordnet som direkte har utvist skyld. Situasjonen vil nok bare unntaksvis være at det er arbeidsgiveren selv (som rettssubjekt) som er den som har utvist det uaktsomme forhold og […]

4.1.1.1 Skyldansvaret

Avgjørende for om en arbeidstaker som er påført yrkesskade eller -sykdom kan kreve erstatning fra arbeidsgiver, andre arbeidstakere eller en utenforstående tredjeperson som f.eks en oppdragsmottaker, er om det kan påvises at den handling som forårsaket skaden var uaktsom. Skyldansvaret har en objektiv og en subjektiv side: Ved en objektiv vurdering spør man om handlingen […]

KAPITTEL 3. Historikk – Lov om yrkesskadeforsikring

Dersom man ser gjeldende kompensasjonsordning ved yrkesskader i et historisk perspektiv, peker enkelte begivenheter seg ut: 1894 da Norges første lov om ulykkesforsikring for arbeidere i fabrikker m v ble vedtatt, 1957 da lov om yrkesskadetrygd ble vedtatt og 1966 da lov om folketrygd ble vedtatt. Fram til ulykkesforsikringsloven ble vedtatt i 1894 gjaldt ingen […]