Advokathjelp

En advokat kan bistå deg med å kreve erstatning fra skadevolder, et ansvarlig forsikringsselskap, Kontoret for voldsoffererstatning eller Norsk pasientskadeerstatning. I mange tilfeller vil utgiftene til juridisk bistand dekkes som en del av erstatningen eller gjennom offentlige rettshjelpsordninger. 

Bruke advokat for å kreve erstatning?

Det er mange grunner til at det er fordelaktig å få advokathjelp dersom du har blitt utsatt for en personskade etter bilylukke, arbeidsulykke, vold eller feilbehandling. For det første kan du i mange tilfelle ha krav på fri advokathjelp, enten fordi forsikringsselskapet er ansvarlig for advokatutgifter som en del av erstatningen, fordi du har blitt voldtatt eller utsatt for vold og dermed har krav på bistandsadvokat, gjennom ordningen med fri rettshjelp eller på andre måter.

Skadelidte som får en personskadeadvokat til å hjelpe seg når han krever erstatning fra forsikringsselskapet oppnår erfaringsmessig langt høyere erstatning enn de som står alene mot forsikringsselskapenes leger og advokater. Ikke minst vil advokaten sørge for at du overholder alle frister i forbindelse med erstatningskravet.

“Erstatning er økonomisk kompensasjon ved skadeforvoldelse. Når erstatning tilkjennes, flyttes det økonomiske tapet fra den som ble rammet av skaden (skadelidte), til den som har voldt skaden (skadevolderen).” Kilde: Hagstrøm, Viggo og Are Stenvik. Erstatningsrett, 2. utg. Oslo, 2019, s. 17.

Du kan ta kontakt med personskadeadvokater ved å benytte skjemaet under. Advokatene har kompetanse innen personskaderett og hjelper deg gjerne uansett om det er snakk om trafikkskade, yrkesskade, voldoffererstatning eller pasientskade.

Advokathjelp i ulike typer erstatningssaker

Trafikkskade

En trafikkskade er en skade som en motorvogn “gjer”, jf. bilansvarsloven § 4. Etter en trafikkulykke kan det oppstå alvorlige personskader momentant, men også skader som utvikler seg over tid, herunder etter nakkesleng. De økonomiske tapene kan i slike tilfeller bli store, og det kan være helt avgjørende for skadelidtes livssituasjon å få utbetalt riktig erstatningsbeløp. Den ansvarlige bilens forsikringsselskap vil derfor dekke nødvendige og rimelige utgifter til juridisk bistand.

Yrkesskade

En yrkesskade er en personskade som skyldes en arbeidsulykke som oppstår mens arbeidstakeren er i arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden, jf. folketrygdloven § 13-3 og § 13-6. Formålet bak ordningen er å erstatte skader som har oppstått som følge av den spesielle risiko arbeidet medfører.   Også ved yrkesskade vil ansvarlig forsikringsselskap dekke nødvendige og rimelige utgifter til bistand fra advokat.

Voldssoffererstatning

Den som blir har blitt utsatt for en personskade som følge av en straffbar handling har rett til voldsoffererstatning, jf. voldsoffererstatningsloven § 1. I et slikt tilfelle kan fornærmede ha krav på å få oppnevnt bistandsadvokat på det offentliges regning. Kontoret for voldsoffererstatning vil for øvrig dekke nødvendige og rimelige utgifter til advokat som en del av erstatningsutbetalingen.

Pasientskade

Pasienter og andre som har lidt tap på grunn av en pasientskade, har rett til erstatning når skaden skyldes “svikt ved ytelsen av helsehjelp, jf. pasientskadeloven § 2. Dette gjelder selv om ingen kan lastes for svikten. Ved pasientskade vil Norsk Pasientskadeerstatning dekke advokatutgifter i forbindelse med selve erstatningsutmålingen.

Fri rettshjelp

Utover de konkrete ordningene nevnt over kan skadelidte under nærmere vilkår ha rett til fri rettshjelp. For å kunne kreve fri rettshjelp må skadelidte ha en bruttoinntekt som ikke overstiger 320 000 kroner årlig og maks nettoformue på 100 000 kroner. For ektefeller og andre som bor sammen kan den samlede årlige inntekten maks være 490 000 kroner og nettoformuen 100 000 kroner.

Kontakt advokat ved spørsmål om erstatning

Har du blitt utsatt for en skade som har ledet til et økonomisk tap? Erfaringsmessig oppnår skadelidte et høyere erstatningsbeløp gjennom bistand fra en advokat som har god kjennskap til regelverk og praksis på området. Ta kontakt med en av våre personskadeadvokater for en gratis og uforpliktende forhåndsvurdering av din sak. Du kan kontakte våre advokater ved å sende en e-post, ringe eller fylle ut skjemaet på nettsiden.

Vanlige spørsmål

Hva kan en advokat bistå med å fremme krav om erstatning?

En advokat kan bistå deg med en rekke ulike aspekter av din erstatningssak. I grove trekk vil advokaten sørge for at alle frister overholdes, at erstatningskravet fremsettes for riktig instans og at du krever korrekt erstatningsbeløp.

Må jeg betale for advokat etter en trafikkskade?

Etter en trafikkskade må du som hovedregel ikke betale for advokat. Den ansvarlige bilens forsikringsselskap vil dekke nødvendige og rimelige advokatutgifter.

Hva koster advokat etter en yrkesskade?

Etter en yrkesskade er det i all hovedsak arbeidsgivers yrkesskadeforsikringsselskap som vil dekke den ansattes advokatutgifter. Som ved trafikkskade skal nødvendige og rimelige utgifter til juridisk bistand utbetales som en del av erstatningen.

Dekker Norsk Pasientskadeerstatning advokatutgifter?

Norsk Pasientskadeerstatning vil dekke advokatutgifter i forbindelse med selve erstatningsutmålingen. Advokatutgifter i forbindelse med fremsettelse av kravet er normalt ikke dekket.

Kan jeg kreve advokatutgifter dekket fra Kontoret for voldsoffererstatning (KFV)?

Ja du kan kreve advokatutgifter dekket fra Kontoret for voldsoffererstatning. KFV vil dekke nødvendige og rimelige utgifter til juridisk bistand som en del av erstatningen.

Kilder

Hagstrøm, Viggo og Are Stenvik. Erstatningsrett, 2. utg. Oslo, 2019.

Narvland, Runar. Yrkesskade, Oslo, 2021.

https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/21776/77238.pdf?sequence=1&isAllowed=y

👤 Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad. Jeg spesialiserte meg innen personskadeerstatning på Universitetet i Oslo, og startet deretter å jobbe som advokat innenfor erstatningsrett for over ti år siden. Send meg en mail så skal jeg se om vi kan hjelpe deg.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?
    Har jeg krav på fri rettshjelp?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post!