Erstatningsansvar for dyr

Erstatningsansvar for dyr

Hundeeiere og andre som har dyr kan bli ansvarlige for å yte erstatning for skade som hunden eller dyrene påfører person eller ting.  Eier eller passer vil kunne bli ansvarlig selv der det ikke foreligger skyld. I denne artikkelen kan du lese om hva du kan kreve erstattet dersom du er utsatt for en skade påført av et dyr. 

Hundeeiere og andre som driver dyrehold kan bli erstatningsansvarlige

Skadeserstatningsloven § 1-5 (ansvar for dyr)

Ansvar for dyr er direkte regulert i skadeserstatningsloven (skl.) § 1-5, som oppstiller et objektivt ansvar for dyreeiere for personskade og tingsskade for klær el. som skadelidte har på seg. Der en hund biter en jogger i låret vil hundeeieren, selv om han ikke har utvist uaktsomhet, bli ansvarlig for erstatning for ødelagt joggebukse og behandlingsutgifter for personskaden.

For annet enn personskade og klær el., plikter eieren å betale erstatning dersom han kan bebreides i forhold til manglende tilsyn eller annet som kunne kreves av ham for å forhindre skaden.

Det er den som er “innehaver” av dyret som blir erstatningsansvarlig. Dette er ikke alltid eieren, men for eksempel den som går tur med hunden eller passer katten når eieren er på ferie.

For erstatningsansvar vedrørende hund kan du lese her.

Foreldre vil også kunne bli erstatningsansvarlig for skade voldt av sine barn. Erstatningsansvar for barn kan du lese mer om her.

Tapsposter skadelidte kan kreve erstattet

Utgangspunktet i norsk erstatningsrett er at skadelidte skal få erstattet sitt økonomiske tap.

Tingskade

I henhold til skl. § 4-1 redegjør for hovedregelen for erstatning ved tingskade. Hvor stort det økonomiske tapet er vil avhenge av hver konkret sak, og det vil ikke være mulig å fastsette en konkret sum.

Det er som nevnt det økonomiske tapet som skal dekkes, altså tinges økonomiske verdi. Tingenes affeksjonsverdi vil du ikke kunne kreve erstattet.

Mulige erstatningsposter

Oppreisningserstatning

Oppreisningserstatning for ikke-økonomisk tap, og kalles gjerne erstatning “for tort og svie”. Det følger av skl. § 3-5 at dyreeier eller den som var ansvarlig for dyret på skadetidspunktet har opptrådt forsettlig er grov uaktsomt, vil skadelidte ha krav på erstatning.

Oppreisningserstatning vil fastsettes konkret for hver enkelt sak, og utbetales gjerne som en engangssum. Momenter som spiller inn i vurderingen vil være handlingens grovhet, graden av skyld og skadelidtes egne oppfatning av handlingen.

Menerstatning

Forutsetningen for å få menerstanting er at det foreligger en varig og betydelig skade av medisinsk art som følge av skaden. Hva som ligger i varig er fastslått til en medisinsk invaliditetsgrad på minst 15%. Dette måles ved bruk av en invaliditetstabell foretatt av helsepersonell. Hva som ligger varig er antatt å være en skade som varer i over 10 år.

Tap av inntekt, fremtidig inntekt og merutgifter

Ved personskade som følge skader påført av dyr vil det være aktuelt å kreve erstatning for det økonomiske tapet du har lidt. Du vil kunne kreve erstatning for eventuelle fremtidige utgifter til undersøkelse og eventuell behandling av skaden. Dette kan være alt fra legebesøk, transportkostnader og behandling som fysioterapi e.l.

Erstatning for tapt inntekt vil også være aktuelt, jfr. skl. § 3-1 dersom du på grunn av skaden har lidt et økonomisk tap.

Hvilken eller hvilke erstatningsposter som tilkjennes vil være avhengig av skadens alvorlighetsgrad. Erstatning for tap inntekt og menerstatning vil typisk være aktuelt for de mer alvorlige skadene som er påført av et dyr.

Ta kontakt med en av våre advokater

Dersom du har blitt angrepet av et dyr og er usikker på hvorvidt du har et erstatningskrav og hvordan og til hvem dette skal fremmes, kan du ta kontakt med en våre advokater. Du kan enten ta kontakt via telefon eller e-post for en gratis og uforpliktende prat. Eventuelt kan du ta i bruk skjema under så tar vi kontakt med deg.

Vanlige spørsmål

Er det bare eieren av dyret som kan bli erstatningsansvarlig?

Nei. Den som har ansvaret for dyret når skaden inntrer vil normalt være den som blir erstatningsansvarlig, enten dette er eieren selv eller andre som i øyeblikket har ansvar for dyret.

Kan hundeeier bli pålagt et erstatningskrav selv om det ikke foreligger skyld?

Erstatningsansvaret etter skl. § 1-5 er et objektivt ansvar noe som betyr at dyreeier eller dyrepasser kan bli erstatningsansvarlige uavhengig av skyld.

Kan jeg kreve erstatning selv om jeg ikke har lidt et økonomisk tap?

Enkelte erstatningsposter skal dekke ditt økonomiske tap, mens andre skal kompensere for ditt ikke-økonomiske tap. Dette kan være oppreisningserstatning som er erstatning ¨for tort og svie¨ og/eller menerstatning. Begge disse er erstatningsposter for ikke-økonomisk tap.

Hvem må dekke utgifter til advokat?

Dersom du har behov for bistand for advokat i forbindelse med skaden påført av et dyr vil som regel kostnadene dekkes av forsikringen din. Ta kontakt med en av våre advokater så kan vi bistå deg med dette.

👤 Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad. Jeg spesialiserte meg innen personskadeerstatning på Universitetet i Oslo, og startet deretter å jobbe som advokat innenfor erstatningsrett for over ti år siden. Send meg en mail så skal jeg se om vi kan hjelpe deg.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?
    Har jeg krav på fri rettshjelp?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post!