Ansvarsgrunnlag

Ansvarsgrunnlag

For å kreve erstatning må det foreligge et ansvarsgrunnlag, et økonomisk tap og en adekvat årsakssammenheng. Ansvarsgrunnlag kan følge av culparegelen, som forutsetter uaktsomhet, eller et lovfestet eller ulovfestet objektivt ansvar for skade. 

Hva er ansvarsgrunnlag?

Ansvarsgrunnlaget er det rettslige grunnlaget for å knytte erstatningsansvar til en handling, unnlatelse eller virksomhet. Det er et av grunnvilkårene for erstatning. I tillegg må det foreligge et økonomisk tap, evt. grunnlag for menerstatning eller oppreisning, samt årsakssammenheng mellom den handling/virksomhet vi knytter ansvaret til og skaden/tapet.

Erstatningsansvaret kan bygge på uaktsomhet (culparegelen) eller et objektivt ansvar.

Culparegelen

Culpa er et latinsk ord og betyr skyld. Culparegelen innebærer at den som forsettlig eller uaktsomt har forårsaket en skade, er ansvarlig for det tap som oppstår. Den overordnede vurderingsnormen vil være hvordan en alminnelig fornuftig person ville handlet i samme situasjon. Dersom skadevolder med rimelighet kunne forventes å ha handlet annerledes for å avverge skade, foreligger vanligvis ansvar etter culparegelen.

Momenter i culpavurderingen

Ved vurderingen av om skadevolder kunne og burde ha handlet annerledes må det tas utgangspunkt i momenter oppstilt i tidligere rettspraksis. Følgende momenter vil være av betydning:

 • Om skadevolder har overholdt lover og bestemmelser om sikkerhet på gjeldende område.
 • Om skadevolder har overholdt normer i den aktuelle bransje.
 • Eventuell rettspraksis om tilsvarende tilfeller.
 • Skadepotensiale: hvor stort skadepotensialet er.
 • Handlingsalternativ: om skadevolder ved rimelige tiltak kunne avverget eller redusert skaden.
 • Påregnelighet: om skade var en påregnelig følge av handlingen eller unnlatelsen.
 • Tidsmomentet: hadde skadevolder god tid til å vurdere sine handlingsalternativer?
 • Skadelidtes forhold: hadde skadelidte særlig kunnskap om faremoment som tilsa forsiktighet? Økte vedkommende risikoen for skade ved egen uforsiktighet?

Du kan lese mer om culparegelen her.

Objektivt ansvar

I en del tilfeller kan det foreligge ansvar uavhengig av skyld. Vi sier da at det foreligger et objektivt ansvar. Erstatningsretten inneholder både regler for lovfestet og ulovfestet objektivt ansvar.

Ulovfestet objektivt ansvar

Det ulovfestede objektive ansvaret springer ut av tanken om at den som er nærmest til å bære risikoen for skade bør dekke eventuelt tap. Det kan eksempelvis være tilfellet dersom en takstein faller ned fra en bygning og skader en forbipasserende. Eieren av bygget kan i et slikt tilfelle bli ansett objektivt ansvarlig.

«Forutsetningene for ulovfestet objektivt ansvar er generelt at det foreligger en ekstraordinær, typisk og stadig risiko som etter en interesseavveining bør legges hos den virksomhet som leder til skaden.» Kilde: Wilhelmsen, Trine – Lise. Ulovfestet objektivt produktansvar for tingsskader i næringsforhold. Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett. 03/2020, (Volum 17), s. 172.

Lovfestet objektivt ansvar

Erstatning etter trafikkulykke bygger på bilansvaret. Bilansvarsloven angir at dersom en motorvogn “gjer” skade, har skadelidte krav på erstatning fra forsikringsselskapet vognen er trygdet i, selv om ingen er skyld i skaden, jf. bal. § 4.

Erstatning for yrkessykdom eller yrkesskade bygger på yrkesskadeforsikringsordningen. Yrkesskadeforsikringen skal blant annet dekke skade og sykdom forårsaket av en arbeidsulykke, jf. yrkesskadeforsikringsloven § 11.

Ved erstatning etter feilbehandling er ansvarsgrunnlaget å finne i pasientskadeloven. Paragraf 2 første ledd bokstav a angir at en pasient som har lidt tap på grunn av pasientskade har krav på erstatning når skaden skyldes “svikt ved ytelsen av helsehjelp, selv om ingen kan lastes”.

Voldsoffererstatningsordningen er et annet ansvarsgrunnlag som innebærer at en kan få erstatning fra staten dersom man har blitt utsatt for vold, tvang etc. Ved en voldshendelse vil det imidlertid også kunne kreves erstatning direkte fra skadevolder med grunnlag i culparegelen.

Advokathjelp

Kontakt en erstatningsadvokat om du har spørsmål vedrørende erstatning. Våre advokater gir deg en gratis og uforpliktende tilbakemelding. Vi kan også hjelpe deg må å fremme et erstatningskrav overfor skadevolder eller annen instans. I mange tilfeller vil en forsikring eller offentlig ordning dekke nødvendige og rimelige advokatutgifter. Dette kan vi hjelpe deg med å undersøke i din konkrete sak. Ta kontakt ved å sende en e-post, ringe eller fylle ut skjemaet på nettsiden.

Vanlige spørsmål

Hva er vilkårene for erstatning?

For å kreve erstatning må det foreligge et ansvarsgrunnlag, et økonomisk tap og en adekvat årsakssammenheng mellom den skadegjørende handling, unnlatelse eller virksomhet og skaden/tapet.

Hva er et ansvarsgrunnlag?

Ansvarsgrunnlaget er det rettslige grunnlaget for å knytte erstatningsansvar til en handling, unnlatelse eller virksomhet, og er ett av tre grunnvilkår for å kreve erstatning.

Hva innebærer culparegelen?

Culparegelen innebærer at den som forsettlig eller uaktsomt har forårsaket en skade, er ansvarlig for det tap som oppstår. Den overordnede vurderingsnormen vil være hvordan en alminnelig fornuftig person ville handlet i samme situasjon. Avvik fra slik handlemåte tilsier ansvar .

Når kommer det ulovfestede objektive ansvaret til anvendelse?

Det ulovfestede objektive ansvaret kommer til anvendelse der det foreligger en ekstraordinær, typisk og stadig risiko som eieren av en virksomhet eller innretning er nærmest til å bære. Det kan eksempelvis være tilfellet dersom en takstein faller ned fra en bygning og skader en forbipasserende. Eieren av bygget kan i et slikt tilfelle bli ansett objektivt ansvarlig.

Hvilket ansvarsgrunnlag gjelder ved trafikkskade?

Erstatning etter trafikkulykke bygger på det lovfestede bilansvaret. Bilansvarsloven angir at dersom en motorvogn “gjer” skade, har skadelidte krav på erstatning fra forsikringsselskapet vognen er trygdet i, selv om ingen er skyld i skaden, jf. bal. § 4.

Hva slags ansvarsgrunnlag kommer til anvendelse ved yrkesskade?

Erstatning for yrkesskade bygger på et objektiv lovfestet ansvarsgrunnlag. Yrkesskadeforsikringen skal blant annet dekke skade og sykdom forårsaket av en arbeidsulykke, jf. yrkesskadeforsikringsloven § 11.

Kilder

Kjelland, Morten. Erstatningsrett – en lærebok. 2. utgave, Oslo, 2019.

Wilhelmsen, Trine – Lise. Ulovfestet objektivt produktansvar for tingsskader i næringsforhold. Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett. 03/2020, (Volum 17). https://doi.org/10.18261/issn.2464-3378-2020-03-02

https://bora.uib.no/bora-xmlui/bitstream/handle/1956/23960/85_JUS399_V20.pdf?sequence=1&isAllowed=y

👤 Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad. Jeg spesialiserte meg innen personskadeerstatning på Universitetet i Oslo, og startet deretter å jobbe som advokat innenfor erstatningsrett for over ti år siden. Send meg en mail så skal jeg se om vi kan hjelpe deg.

Kontakt oss

  Har jeg krav på erstatning?
  Har jeg krav på fri rettshjelp?
  Har jeg noen frister å forholde meg til?
  Send oss en uforpliktende e-post!