barn og foreldres erstatningsansvar

Av advokat Eirik Teigstad  M: teigstad@advokat-teigstad.no  T: 22 34 30 00

Barns erstatningsansvar

I utgangspunktet er barn og ungdom under 18 år erstatningsrettslig ansvarlig for de culpøse (uaktsomme/forsettlige) skadevoldende handlinger de foretar seg. Erstatningsplikt kan på en annen side bare pålegges etter en rimelighetsvurdering der det skal tas hensyn til “alder, utvikling, utvist adferd, økonomisk evne og forholdene ellers”, jfr. skadeserstatningsloven § 1-1.

For det første vil barnets alder og modenhet ha betydning ved aktsomhetsvurderingen (culpavurderingen). Det vil sjelden kunne pålegges ansvar for et barn under 6-7 år, jfr. forarbeidene.

For det andre vil momentene nevnt i første avsnitt ha betydning ved vurderingen av erstatningens størrelse. Det vil her være snakk om en rimelighetsvurdering.

Barns erstatningsansvar
Barns erstatningsansvar

Foreldres erstatningsansvar

Foreldres tilsynsansvar / foreldres culpaansvar

Det følger av skadeserstatningsloven § 1-2 nr. 1 at foreldre har et tilsynsansvar ovenfor sine barn; “Foreldre plikter å erstatte skade voldt av barn og ungdom under 18 år, såfremt de har latt det mangle på tilbørlig tilsyn eller på annen måte ikke har gjort det som etter forholdene er rimelig å kreve av dem for å hindre skadeforvoldelse.” Det må være en vanlig aktsomhetsvurdering som skal legges til grunn. Slik sett må resultatet bli det samme der noen andre enn foreldrene passer et barn, og for eksempel lar barnet leke med zippolighter på bensinstasjonen.

Foreldres objektive ansvar

Det følger av skadeserstatningsloven § 1-2 nr. 2 at foreldre har et objektivt ansvar for barns handlinger. Det vil si at foreldrene kan bli erstatningsansvarlige uten at de har utvist noen skyld: “Uansett egen skyld svarer foreldre for skade voldt forsettlig eller uaktsomt av deres barn under 18 år som de bor sammen med og har omsorgen for, med inntil 5.000 kroner for hver enkelt skadevolding.” Foreldrene hefter solidarisk for dette erstatningsbeløpet.

Foreldres erstatningsansvar for barn
Lite ante de at lille Dennis snart kom til å koste dem både hytta og SUV’en.

👤 Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad. Jeg spesialiserte meg innen personskadeerstatning på Universitetet i Oslo, og startet deretter å jobbe som advokat innenfor erstatningsrett for over ti år siden. Send meg en mail så skal jeg se om vi kan hjelpe deg.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?
    Har jeg krav på fri rettshjelp?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post!