Barn og foreldres erstatningsansvar

Barn kan pålegges erstatningsansvar for culpøse skadevoldende handlinger under hensyn til dets alder, utvikling, utvist atferd, økonomiske evne og forholdene ellers. Foreldrene hefter for skade voldt av barn grunnet utilbørlig tilsyn, samt objektivt for opptil 5.000 kroner dersom barnet har voldt skade forsettlig eller uaktsomt.

Barns erstatningsansvar

I utgangspunktet er barn og ungdom under 18 år erstatningsrettslig ansvarlig for de culpøse (uaktsomme/forsettlige) skadevoldende handlinger de foretar seg. Erstatningsplikt kan på den annen side bare pålegges etter en rimelighetsvurdering der det skal tas hensyn til “alder, utvikling, utvist adferd, økonomisk evne og forholdene ellers”, jf. skadeserstatningsloven § 1-1.

Veiledende for aktsomhetsvurderingen vil være hvordan et alminnelig barn på samme alder- og modningsnivå ville opptrådt i samme situasjon. Det vil sjelden kunne pålegges ansvar for et barn under 6-7 år, jf. forarbeidene.

«Barn kan ikke bedømmes som voksne. Det stilles for eksempel ikke samme krav til at barn skal forstå risikoen ved ulike aktiviteter som voksne, alt etter hva slags alders- og modenhetsnivå de tilhører.» Kilde: Kjelland, Morten. Erstatningsrett – en lærebok. 2. utgave, Oslo, 2019, s. 95.

Videre vil momentene nevnt i første avsnitt ha betydning ved vurderingen av erstatningens størrelse. Det vil her være snakk om en rimelighetsvurdering.

Barns erstatningsansvar
Barns erstatningsansvar

Foreldres erstatningsansvar

Foreldres tilsynsansvar

Det følger av skadeserstatningsloven § 1-2 nr. 1 at foreldre har et tilsynsansvar ovenfor sine barn:

“Foreldre plikter å erstatte skade voldt av barn og ungdom under 18 år, såfremt de har latt det mangle på tilbørlig tilsyn eller på annen måte ikke har gjort det som etter forholdene er rimelig å kreve av dem for å hindre skadeforvoldelse.”

Bestemmelsen oppstiller to alternative vilkår for ansvar, noe som vil si at kun ett av vilkårene må være oppfylt. Det må enten “mangle på tilbørlig tilsyn” eller at foreldrene ikke har gjort det som etter “forholdene er rimelig å kreve”. Det vil legges til grunn en vanlig aktsomhetsvurdering. Veiledende for vurderingen vil være hvordan en alminnelig fornuftig person ville handlet i samme situasjon. Avvik fra denne handlingsnormen kan medføre ansvar. Eksempelvis vil det mangle på tilbørlig tilsyn dersom tilsynspersonen lar barnet leke med zippolighter på bensinstasjonen.

Foreldres objektive ansvar

Det følger av skadeserstatningsloven § 1-2 nr. 2 at foreldre har et objektivt ansvar for barns handlinger. Det vil si at foreldrene kan bli erstatningsansvarlige uten at de har utvist noen skyld:

“Uansett egen skyld svarer foreldre for skade voldt forsettlig eller uaktsomt av deres barn under 18 år som de bor sammen med og har omsorgen for, med inntil 5.000 kroner for hver enkelt skadevolding.”

For å bli ilagt et objektivt erstatningsansvar må forelderen først og fremst bo sammen med og ha omsorgen for barnet. Videre må barnet forsettlig (med vilje) eller uaktsomt (klanderverdig) ha voldt skaden. Dette må bero på en konkret vurdering av saken. Veiledende vil være hvordan et vanlig barn på samme alder- og modningsnivå ville opptrådt i samme situasjon.

Dersom det foreligger et avvik fra vanlig opptreden, vil dette tale tungt i retning av uaktsomhet og objektivt ansvar for foreldrene.

Beløpsmessig hefter foreldrene solidarisk for inntil 5.000 kroner per skadegjørende handling. Det innebærer at dersom det økonomiske tapet overstiger 5.000 kroner vil foreldrene kun bli ansvarlig for det overskytende beløpet dersom de også er ansvarlig på grunnlag av tilsynsansvaret i første ledd. Skulle det knytte seg usikkerhet til om det er tale om en eller flere skadehendelser, er det avgjørende om handlingen skjedde på samme sted til samme tid.

Foreldres erstatningsansvar for barn
Lite ante de at lille Dennis snart kom til å koste dem både hytta og SUV’en.

Advokathjelp

Har barnet ditt forvoldt en skade som har medført et økonomisk tap hos skadelidte? Ta kontakt med en advokat i dag for nærmere veiledning i din sak. Ved å ringe, sende en e-post eller fylle ut skjemaet på nettsiden tilbyr vi deg en gratis og uforpliktende forhåndsvurdering av din sak.

Vanlige spørsmål

Kan barn bli erstatningsrettslig ansvarlig?

Ja, barn og ungdom under 18 år plikter å erstatte skade voldt forsettlig eller uaktsomt, jf. skl. § 1-1. Om et barns handling er uaktsom vil bero på barnets alder, utvikling, utvist atferd, økonomisk evne og forholdene ellers.

Må foreldre betale for skade voldt av barn?

Foreldre er pliktig til å erstatte skade voldt av barn under 18 år, dersom de har latt det mangle på tilbørlig tilsyn eller på annen måte ikke har gjort det som etter forholdene er rimelig å kreve for å hindre skade, jf. skl. § 1-2 nr. 1. Uavhengig av egen skyld svarer foreldre også for skade, som er voldt forsettlig eller uaktsomt av barn under 18 år som de bor med og har omsorg for, med inntil 5.000 kroner.

Hvilke erstatningsposter kan kreves etter skade voldt av barn?

Etter en skade voldt av barn har skadelidte som hovedregel rett til å få dekket sitt fulle økonomiske tap. Det kan være tale om merutgifter til legebehandling, medisiner m.m. og eventuelt inntektstap. Menerstatning kan kreves for redusert livsutfoldelse ved varig og betydelig skade, mens oppreisning kan kreves for såkalt “tort og svie”.

Når anses et barn for å ha opptrådt uaktsomt?

Veiledende vil være hvordan et vanlig barn på samme alder- og modningsnivå ville opptrådt i samme situasjon. Avvik tilsier at barnet har opptrådt uaktsomt. Det vil sjelden kunne pålegges ansvar for et barn under 6-7 år.

Kilder

Hagstrøm, Viggo og Are Stenvik. Erstatningsrett, 2. utg. Oslo, 2019.

Kjelland, Morten. Erstatningsrett – en lærebok. 2. utgave, Oslo, 2019.

https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/19192/108815.pdf?sequence=3

👤 Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad. Jeg spesialiserte meg innen personskadeerstatning på Universitetet i Oslo, og startet deretter å jobbe som advokat innenfor erstatningsrett for over ti år siden. Send meg en mail så skal jeg se om vi kan hjelpe deg.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?
    Har jeg krav på fri rettshjelp?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post!