Erstatning fra barnevernet

Erstatning fra barnevernet

I de tilfeller barnevernet har sviktet et barn i barndommen kan vedkommende ha krav på erstatning. Selv om enkelte feil kan aksepteres fra barnevernet, vil det likevel være en nedre grense for hva som kan aksepteres før kommunen blir erstatningsrettslig ansvarlig.  

Erstatningskravet

Dersom det blir bevist at en eller flere arbeidere i barnevernet er å bebreide for deres oppførsel eller mangel på handlekraft, vil kommunen kunne bli erstatningsansvarlig. Det er et krav om at de ansatte har opptrådt forsettlig eller uaktsomt i strid med barnevernlovens krav.

Barnevernets kritikkverdige oppførsel vil oftest være knyttet til barneverntjenestens saksbehandling, faglige vurderinger og eventuelle feil igangsatte tiltak eller unnlatelser.

Kravet skal rettes mot den ansvarlige kommunen. Det rettslige grunnlaget er skadeerstatningsloven § 2-1 som omhandler arbeidsgiveransvaret. Arbeidsgiveransvaret går ut på at arbeidsgiver svarer for skade som voldes forsettlig eller uaktsomt under arbeidstakers utføring av arbeid for arbeidsgiveren.

Det aktuelle vil være hvorvidt barnevernets håndtering er utenfor det barnet med rimelighet kunne forvente på skadetidspunktet.

Du kan også lese om erstatning for tapt barndom her.

Årsakssammenheng

For at du skal vinne frem med et erstatningskrav mot barnevernet må det foreligge årsakssammenheng. Det må være årsakssammenheng mellom en handling eller unnlatelse fra barnevernets side og skaden på barnet. I tillegg er det et krav om a handlingen eller unnlatelsen har vært “så vidt vesentlig i årsaksbildet” at det virker rimelig å ilegge kommunen et erstatningsansvar.

Foreldelsesfrist

Foreldelsesloven oppstiller frister for når kravet om erstatning foreldes. Rettsvirkningen av et foreldet krav er at du ikke har krav på erstatning. Det skal likevel veldig mye til før krav som omhandler barn anses for å være foreldet. Foreldelsesfristen er på 3 år etter at skadelidte fikk eller burde ha skaffet seg nødvendig kunnskap om skaden og den ansvarlige. Dette skjer oftes når personen som krever erstatning er blitt voksen og klar over sin behandling og potensielle krav. Erstatningskrav mot barnevernet er ikke omfattet av foreldelsesfristen på 20 år, forutsatt at skadelidte var under 18 år da skaden inntraff.

Fri rettshjelp

Fri rettshjelp vil kunne innvilges unntaksvis i saker som gjelder erstatning mot barnevernet, men dette skjer relativt sjeldent.

I vurderingen skal det blant annet legges vekt på om det er sannsynliggjort at skadelidte har vært utsatt for svikt fra barnevernet, og om dette har medført at søkeren har plager av et visst omgang. Det vil kreves ulik dokumentasjon i vurderingen, blant annet vil legeattester, sakkyndig uttalelser, kopi av journaler og andre relevante dokumenter kreves.

Ulike behandlinger som du har gjennomgått i ettertid som kan sannsynliggjøre at skaden kan relatere seg til kommunens uaktsomhet, vil også være svært viktig. Dette kan blant annet være behandling hos psykiater eller psykolog.

Advokatbistand i barnevernssaker

Barnevernssaker kan være svært belastende for skadelidte, da det kan handle om traumer fra barndommen som skjedde flere år tilbake. Det kan også være vanskelig å vite hva slags krav og rettigheter du har, det vil derfor være lønnsomt å la seg bistå av en advokat. Ta kontakt med en av våre advokater for en uforpliktende vurdering av din sak.

Vanlige spørsmål

Hvem skal erstatningskravet rettes mot?

Erstatningsansvaret skal rettes mot den ansvarlige kommunen med bakgrunn i arbeidsgiveransvaret i skadeerstatningsloven § 2-1.

Hvor mye vil jeg få i erstatning?

Erstatningskravet størrelse vil være umulig å gi et konkret svar på. Størrelsen vil avhenge av hvilke forpliktelser kommunen har forsømt og hvor store psykiske og/eller fysiske konsekvenser dette har fått for skadelidte.

Trenger jeg advokat i barnevernssaker?

Barnevernssaker kan være belastende og juridisk kompliserte, og det vil derfor være fordelaktig å benytte seg av en av våre erfarne advokater for å sikre at ditt krav og rettigheter blir tilstrekkelig ivaretatt.

Må jeg dekke kostnadene til advokat selv?

De færreste vil ha krav på fri rettshjelp, men det vil være ulike forsikringsordninger som du potensielt har fra før som vil kunne dekke kostnadene dine.

👤 Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad. Jeg spesialiserte meg innen personskadeerstatning på Universitetet i Oslo, og startet deretter å jobbe som advokat innenfor erstatningsrett for over ti år siden. Send meg en mail så skal jeg se om vi kan hjelpe deg.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?
    Har jeg krav på fri rettshjelp?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post!