Billighetserstatning : Rettferdsvederlag fra staten

Billighetserstatning : Rettferdsvederlag fra staten

Billighetserstatning: Rettferdsvederlag fra staten

Billighetserstatning er en form for økonomisk erstatning for skade eller ulempe man har blitt påført som følge av kritikkverdige forhold fra det offentlige. Hvorvidt det skal ytes erstatning og størrelsen på erstatningen baseres på rimelighetsvurderinger. Det vil legges vekt på hvorvidt personen har kommet spesielt dårlig ut i forhold til andre som det er naturlig å sammenligne med, bl.a. om staten kan bebreides for ikke å ha grepet inn og forhindret f.eks overgrep på barnehjem etc.

Det kan ytes erstatning for vanskelige oppvekstvilkår dersom forholdene lå slik an at det offentlige burde ha grepet inn.

Mer om billighetserstatningsordningen / rettferdsvederlag

Billighetserstatningens øvre grense er kroner 250 000. Dersom skaden reguleres av andre erstatning- eller trygdeordninger vil det ikke være aktuelt med billighetserstatning fra staten. Dette gjelder for eksempel voldsoffererstatning der volden har funnet sted i 1975 eller senere, samt erstatning for pasientskade for feilbehandling.

Søknad om billighetserstatning

Søknad om billighetserstatning skal sendes statens sivilrettsforvaltning, som søker saken opplyst før søknaden sendes rettferdsvederlagsutvalgene (tidligere Stortingets billighetserstatningsutvalg).

 

👤 Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad. Jeg spesialiserte meg innen personskadeerstatning på Universitetet i Oslo, og startet deretter å jobbe som advokat innenfor erstatningsrett for over ti år siden. Send meg en mail så skal jeg se om vi kan hjelpe deg.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?
    Har jeg krav på fri rettshjelp?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post!