Enkelte spørsmål om endringer i bilansvarslova 3. februar 1961 er kommet opp i tilknytning til Erstatningslovkomitéens innstilling om utkast til nye lovbestemmelser om erstatning for tap i framtidig erverv og for tap av forsørger. Dette gjelder spørsmål om endringer i § 6 om utmåling av erstatning, § 9 om begrensningsbeløp og § 11 om lemping av ansvaret. Disse spørsmålene har til dels vært tatt opp ved høringsbehandlingen av Erstatningslovkomitéens innstilling.

Spørsmål om endringer i bilansvarslova er imidlertid også kommet opp i annen sammenheng:

Ved brev 15 februar og 9 mars 1971 sendte Justisdepartementet til høring et notat om utkast til europeisk konvensjon om erstatningsansvar for skade voldt av motorkjøretøyer. I notatet ble det reist spørsmål om visse endringer i bilansvarslova. Dels gjaldt dette endringer som ville være nødvendige dersom Norge skulle slutte seg til en konvensjon i samsvar med det nevnte utkast; dels gjaldt det spørsmål som departementet fant grunn til å ta opp i samme omgang selv om lovendring ikke var noe vilkår for norsk ratifikasjon av en slik konvensjon.

Justisdepartementet forela saken for følgende instanser:

Samferdselsdepartementet.

Sosialdepartementet.

Utenriksdepartementet.

Forsikringsrådet.

Regjeringsadvokaten.

Den Norske Advokatforening.

Norsk Arbeidsgiverforening.

Norsk Forsikringsjuridisk Forening.

Norske Forsikringsselskapers Forbund.

Skadeforsikringsselskapenes Forening.

Trafikkforsikrings-Forbundet.

Drosjeforsikringen Gjensidig.

Kongelig Norsk Automobilklubb.

Motorførernes Avholdsforbund.

Norges Automobil-Forbund.

Norsk Motor Klubb.

Trygg Trafikk.

Norsk Bilforsikring Gjensidig.

Norges Brannkasse.

I et senere høringsbrev 27 desember 1971 uttalte Justisdepartementet at det ennå ikke var tatt endelig stilling til om Norge burde slutte seg til en europeisk bilansvarskonvensjon i samsvar med det utkast som forelå. Departementet aktet derfor ikke å ta med i erstatningslovproposisjonen endringer som spesielt hadde til hensikt å gjøre det mulig for Norge å slutte seg til en slik konvensjon. På enkelte punkter mente departementet imidlertid at endring i bilansvarslova i alle høve kunne være ønskelig, slik at disse forslagene burde tas med i erstatningslovproposisjonen.

Dette gjaldt for det første endringene i §§ 6, 9 og 11. Men det gjaldt også andre spørsmål: justering av definisjonen av « motorvogn » i § 3; oppheving av et unntak i § 5 bokstav a for skade på ting som tilhører eier eller bruker, i tilfelle der eier eller bruker ikke selv har ført vognen; oppheving av unntaket i § 5 bokstav b når det gjelder personskade som føreren blir påført; samt endring i § 10 annet ledd, slik at skade på fast eiendom voldt av ukjent motorvogn skal dekkes av forsikringen.

Høringsbrev om dette ble sendt følgende instanser:

Samferdselsdepartementet.

Sosialdepartementet.

Forbrukerrådet.

Forbrukernes forsikringskontor.

Forsikringsrådet.

Den Norske Advokatforening.

Norske Forsikringsselskapers Forbund.

Rutebileiernes Forsikringsselskap Gjensidig.

Motorførernes Avholdsforbund.

Norges Automobil-Forbund.

Norsk Transportarbeiderforbund.

Norsk Arbeidsgiverforening.

Kongelig Norsk Automobilklubb.

Norsk Motor Klubb.

Endelig har Samferdselsdepartementet tatt opp overfor Justisdepartementet spørsmål om endringer av bestemmelsene om registreringsmyndighet og tiltak ved forsømmelse av forsikringsplikten, nemlig bilansvarslova §§ 18, 19 og 20 samt vegtrafikkloven § 36. Utkast til lovendringer på dette området og motiver til endringsforslagene er i det vesentlige utarbeidet av Samferdselsdepartementet.