Som nevnt foran, s. 8-9 er det i forskjellig sammenheng kommet opp spørsmål om endringer i bestemmelsene i bilansvarslova. Enkelte av disse endringene er av mer redaksjonell karakter, mens andre har klar innholdsmessig betydning. Når det gjelder innholdet av de forskjellige endringsforslag, og de hensyn som gjør seg gjeldende, vises det i det vesentlige til merknadene nedenfor, s. 43 flg., til de enkelte paragrafer. Her skal bare kort nevnes to endringsforslag av større prinsipiell interesse:

Det blir foreslått at personskade lidt av føreren ikke lenger skal være unntatt fra dekning etter den obligatoriske trafikkforsikringen, slik regelen nå er etter bilansvarslova § 5 bokstav b. I dag kan det på frivillig basis tegnes en egen « førerulykkesforsikring ». Dette gjøres i stor utstrekning. Men ikke alle tegner slik forsikring, og den gir heller ikke den samme dekning som den vanlige trafikkforsikringen. Departementet er kommet til at de hensyn som har vært anført for et unntak for personskade lidt av føreren, ikke lenger bør ses som tilstrekkelig tungtveiende sammenholdt med de menneskelige og sosiale hensyn som taler for at føreren, eventuelt hans etterlatte, skal være sikret dekning etter bilansvarslovas regler.

I dag gjelder særskilte begrensningsbeløp i trafikkforsikringen, 200 000 kroner for hvert menneske som blir skadd, og 100 000 kroner for den samlede tingskade i én ulykke. Disse bestemmelser er etter departementets mening modne for revisjon nå. Dels er summene i dag for lave, særlig for så vidt angår personskade. Men dessuten har Erstatningslovkomitéens forslag om en lempingsregel brakt fram spørsmålet om noen særslikt beløpsgrense overhodet er ønskelig eller nødvendig. Når det gjelder personskade, er departementet kommet til at det ikke bør gjelde noen beløpsgrense. For tingskade foreslås grensen hevet til 150 000 kroner.