Reglene for utmåling av personskadeerstatning finnes idag i skadeerstatningsloven (skl) kapittel 3. Skadelidte kan for det første kreve erstatning for det økonomiske tap. Dette kan deles i underpostene tapt arbeidsfortjeneste, tap i framtidig erverv, påførte utgifter og utgifter som personskaden antas å påføre skadelidte i framtiden. De nærmere regler finnes i skadeerstatningsloven § 3-1. I tillegg kan skadelidte i visse tilfelle kreve ménerstatning (§ 3-2) og oppreisning (§ 3-5 første ledd) som kompensasjon for ikke-økonomisk tap. Totalt sett blir det således seks erstatningsposter.

Arbeidsgruppen er i sitt mandat bedt om å vurdere reformer i tilknytning til to av disse postene: Tap i framtidig erverv og ménerstatning. De øvrige poster holdes av denne grunn utenfor. Selv om skadelidte barn fokuseres, vil beskrivelsen av gjeldende rett i noen grad trekke inn eksempler også ut over dette.

Utredningen tilsikter i dette kapittel å gi en oversikt over gjeldende rett i Norge og øvrige skandinaviske land. I tillegg pekes på visse tendenser i utenrettslige erstatningsoppgjør, samt på standardiseringselementer i forsikringsselskapenes vilkår fra de senere år.