Inntektsmulighetene med og uten skaden er i noen grad betinget av geografiske forhold. Mulighetene for høy lønn er ikke de samme i utkantstrøk som i pressområder. Det har blitt hevdet at slike faktiske ulikheter har gjenspeilet seg i utmålingspraksis. Trine-dommen RG-1982-632(Senja ) er også her brukt som eksempel. Retten uttaler på s 639 om inntektsmulighetene:

« I denne landsdelen som Trine ville vokst opp i er det få muligheter for arbeid utenom kontoryrket. »

Også i Rt-1985-46 ble bosted trukket inn i begrunnelsen. Skadelidte var her riktignok en 40 år gammel husmor. Dommen har således ingen direkte interesse i forhold til barn. Den trekkes likevel inn til belysning av problemet. På s 52 uttaler retten:
« Her må vi etter min mening legge til grunn at hun før eller siden ville ha tatt inntektsgivende arbeid utenfor hjemmet. Dette var nok et vanlig mønster i lokalmiljøet. »

Her ble følgelig lokalmiljøet benyttet som et argument til fordel for skadelidte.