Rettspraksis gir videre eksempler på at skadelidtes familiebakgrunn tillegges vekt ved tapsberegningen. Plesner-dommen i Rt-1956-278 ble riktignok avgjort på grunnlag av reglene i strl ikrl. Arbeidsgruppen antar likevel at dommen kaster lys over gjeldende rett. Retten uttaler på s 279-280:
« Deretter var det meningen at han skulle gå inn i sin bestefars Nicolay Plesners forretning … for i sin tid overta denne. Hans framtidsutsikter syntes således gode, idet hans pårørende regnet med at han som disponent og aksjonær forholdsvis snart ville kunne komme opp i en årlig inntekt av ca 30.000 kroner. … Noen vekt bør det også legges på at han som følge av sine familieforbindelser kunne gjøre regning med en særlig gunstig start. »