Når det gjelder erstatningsnivået, nevner arbeidsgruppen disse dommer fra de senere år: I RG-1982-284 (Indre Sogn) var skadelidte en 8 år gammel gutt. Medisinsk uførhet ble satt til 50 %. Gutten fikk 175.000 kr i erstatning for tap i framtidig erverv. I RG-1982-511 (Eidsivating) var det tilsvarende tall 565.000 kr. Skadelidte var 14 år og 80 % medisinsk ufør. Ervervsmessig uførhet ble satt til 100 %.

Ved 100 % uførhet gir rettspraksis eksempler på erstatning opp mot 800.000 kr, se Rt-1984-1246 . Skadelidtes alder er ikke oppgitt i domsreferatet, men det framgår at det var en ungdom. Erstatningen ble redusert til 400.000 kr pga skadelidtes medvirkning. I Sevaldsen-dommen Rt-1981-138 , se foran punkt 2.2.2.2, fikk den skadelidte 18-åring 650.000 kr.