Arbeidsgruppen har sammenlignet erstatningsnivået i dansk rett og i de forsikringsvilkår som er behandlet foran kapittel III punkt 2.4.1. Nivået kan skjematisk framstilles i følgende tabell:

Trygghetsforsikring
Samvirke/Storebrand Norden     Danmark
Uførhets-
grad (%)     Men-
erstatning     Tap i
framtidig
erverv     Totalt     Men-
erstatning Tap i

framtidig
erverv     Totalt
5            42.000     42.000     10.000            10.000
10            84.000     84.000     20.000            20.000
15     14.000     126.000     140.000     30.000     39.000     69.000
20     14.000     168.000     182.000     40.000     56.000     96.000
25     21.000     210.000     231.000     50.000     75.000     125.000
30     21.000     252.000     273.000     60.000     96.000     156.000
35     30.800     294.000     324.800     70.000     119.000     189.000
40     30.800     336.000     366.800     80.000     144.000     224.000
45     42.000     378.000     420.000     90.000     171.000     261.000
50     42.000     420.000     462.000     100.000     200.000     300.000
55     56.000     462.000     518.000     110.000     247.500     357.500
60     56.000     504.000     560.000     120.000     300.000     420.000
65     70.000     546.000     616.000     130.000     357.500     487.500
70     70.000     588.000     658.000     140.000     420.000     560.000
75     89.600     630.000     719.500     150.000     487.500     637.500
80     89.600     672.000     761.600     160.000     560.000     720.000
85     126.000     714.000     840.000     170.000     637.500     807.500
90     126.000     756.000     882.000     180.000     720.000     900.000
95     126.000     798.000     924.000     190.000     760.000     950.000
100     126.000     840.000     966.000     200.000     800.000     1.000.000
120                         240.000     800.000     1.040.000

Trygghetsforsikring
Vesta     Personalkasko
UNI
Uførhets-
grad (%)     Men-
erstatning     Tap i
framtidig
erverv     Totalt     Men-
erstatning     Tap i
framtidig
erverv     Totalt
5            42.000     42.000     10.150     42.000     52.150
10            84.000     84.000     20.300     84.000     104.300
15     30.450     126.000     156.450     30.450     126.000     156.450
20     30.450     168.000     240.450     40.600     168.000     208.600
25     40.600     210.000     250.600     50.750     210.000     260.750
30     40.600     252.000     292.600     60.900     252.000     208.600
35     60.900     294.000     354.900     71.050     294.000     365.050
40     60.900     336.000     396.900     81.200     336.000     417.200
45     81.200     378.000     459.200     91.350     378.000     469.350
50     81.200     420.000     501.200     101.500     420.000     521.500
55     101.500     462.000     563.500     111.650     462.000     573.650
60     101.500     504.000     605.500     121.800     504.000     625.800
65     121.800     546.000     667.800     131.950     546.500     677.950
70     121.800     588.000     709.800     142.100     588.000     730.100
75     142.100     630.000     772.100     152.250     630.000     782.250
80     142.100     672.000     814.100     162.400     672.000     834.400
85     182.700     714.000     896.700     172.550     714.000     886.550
90     182.700     756.000     938.700     182.700     756.000     938.700
95     203.000     798.000     1.001.000     192.850     798.000     990.850
100     203.000     840.000     1.043.000     203.000     840.000     1.043.000

Tabellen må leses med visse forbehold. For det første opererer den med begrepet uførhetsgrad. Dette er upresist. Alle forsikringsordningene knytter erstatning for tap i framtidig erverv til ervervsmessig uførhet. Ménerstatningen baserer seg derimot på det medisinske uførhetsbegrep. Arbeidsgruppen har ønsket å gi en oversiktlig tabell og har følgelig sett bort fra denne forskjell. Tallene i kolonnen for Danmark er danske kroner.

Forsikringsordningene bygger på folketrygdens grunnbeløp G. I tabellen er benyttet verdien på G pr 1.1.1987: 28.000 kr.

Tabellen opererer med uførhetsgrad 120. Dette skyldes regelen i den danske erstatningsloven § 4 første ledd femte punktum: Maksimal menerstatning er i utgangspunktet kr 200.000. I særlige tilfelle kan den fastsettes til et høyere beløp, likevel ikke over 240.000. Dette framstilles enklest ved å fingere en uførhetsgrad på 120 % (slik også Vinding Kruse side 507).

Erstatningsnivået i Norge etter gjeldende rett er kommentert foran kapittel III punkt 2.2.4 og 2.3.2. Eksemplene fra rettspraksis viser at ménerstatningen kan nå opp mot 400.000 kr. Det har ved ett tilfelle blitt gitt erstatning for tap i framtidig erverv på kr 800.000. Totalt medfører dette at maksimal erstatning ved personskade er ca 1,2 mill kroner. Hovedtendensen er at samlet erstatning ligger rundt 1 mill kr ved 100 % uførhet påført barn og ungdom.