Fagernæs: Fagernæs, S: Håndbok i skatterett og ligning. Ajourført ved Ulf Werner Andersen. Oslo 1984

Kjønstad 77: Kjønstad, Asbjørn: Trygd og erstatning ved personskade. Oslo 1977.

Kjønstad 79: Kjønstad, Asbjørn: Yrkesskadetrygden. Oslo 1979.

Kjønstad 82: Kjønstad, Asbjørn: En høyesterettsdom med millionerstatning ved personskade ( Rt-1981-138 ). Lov og Rett 1982 s 3 .

Kjønstad Yrkesvalghemminger: Kjønstad, Asbjørn: Erstatning ved yrkesvalghemminger. Lov og Rett 1982 s 487 .

Kjønstad 85: Kjønstad, Asbjørn: Erstatning for tap av forsørger. LoR 1985 s 67 .

Lødrup 83: Lødrup, Peter: Erstatningsberegningen ved personskader. 2. utg. Oslo 1983.

Lødrup 85: Lødrup, Peter: Lærebok i erstatningrett. Oslo 1985.

Nygaard: Nygaard, Nils: Skade og ansvar. 3. utg. Bergen 1984.

Nygaard 85: Nygaard, Nils: Skatt og skade. Bergen 1985.

Ryel: Ryel, Marius: Skadelidtes medvirkning. JV 1985 s 187.

Selvig 84: Selvig, Erling: Hovedtendenser i norsk erstatningsrett. JV 1984 s 87.

Skatteloven, Kommentarutgave: Greni, Sven Rune, Syversen, Jan og Trosvik, Kristian: Skatteloven Kommentarutgaven 1984. Oslo 1984.

Skedsmo: Skedsmo, Knut: Erstatningsoppgjøret etter « Alexander L Kielland »-ulykken. Institutt for privatrett stensilserie nr 86. Oslo 1982.

Vinding Kruse: Vinding Kruse, A: Erstatningsretten. 4. udg. 1986.

Zimmer: Zimmer, Fredrik: Skatt og erstatning ved personskade og død. I Rett og humanisme. Festskrift til Kristen Andersen s 355 . Oslo 1977.

Innst. 71: Innstilling fra Erstatningslovkomiteen 1971.

Prp. 72: Ot.prp.nr.4 (1972-1973) .