Til Justisdepartementet

Justisdepartementet nedsatte ved brev 11 september 1986 en arbeidsgruppe som fikk i oppdrag å utarbeide forslag til standardiserte erstatningsregler ved personskade påført barn. Arbeidsgruppen legger med dette fram sin utredning med forslag til endringer i lov av 13 juni 1969 nr 26 om skadeserstatning.

Arbeidsgruppens mandat er inntatt i utredningens kapittel I. I kapittel II gis et sammendrag av utredningen. Kapittel III redegjør for gjeldende rett, mens gruppen under punkt IV drøfter det prinsipielle spørsmål om behovet for standardiserte utmålingsregler. Kapittel V inneholder en drøftelse av enkelte hovedspørsmål og arbeidsgruppens standpunkt til dem. Spesielle merknader til lovforslaget finnes i kapittel VI, mens utkast til endringer i lov av 13 juni 1969 nr 26 om skadeserstatning er inntatt til slutt i kapittel VII.

Arbeidsgruppen har hatt 7 møter. Første møte ble avholdt onsdag 24 september 1986.

Oslo, den 22. desember 1986

Peter Lødrup
Ole Steen-Olsen            Hans Kristian Bøe
Stein Rognlien            Wilhelm Matheson
———————-
Per Erik Bergsjø