Kan jeg få erstatning for tort og svie?

Kan jeg få erstatning for tort og svie?

Oppreisningserstatning, eller erstatning for tort og svie som det også kalles, er erstatning for ikke-økonomisk tap. Det vil være aktuelt å søke erstatning for tort og svie dersom skadevolder har opptrådt med forsett eller sterkt klanderverdig.

Oppreisning: erstatning for tort og svie

Oppreisningserstatning anses å være en kompensasjon der man har blitt utsatt for en skade eller krenkelse. Som nevnt er oppreisning erstatning for ikke-økonomisk tap, det er altså ikke et krav at du har lidt et økonomisk for å oppfylle vilkårene for oppreisning. Formålet er at du som skadelidt skal tilkjennes erstatning for den skaden eller krenkelsen du har blitt utsatt for, og at skadevolder skal bøte for skaden som ikke nødvendigvis lar seg måle i kroner og øre.

Du vil kunne ha krav på oppreisning i voldssaker, i trafikkskader der skadevolderen har vært grov uaktsom og i yrkesskader.

(…) [oppreisning] er i utgangspunktet et ansvar som påhviler skadevolder personlig, noe som fremgår av uttrykket “Den som..” i sk. § 3.5. Arbeidsgiveren er ikke ansvarlig for å dekke oppreisningskrav. Kilde: Kjelland, Morten. Erstatningsrett – en lærebok s. 226.

Rettslig grunnlag

Det rettslige grunnlaget for å kunne kreve oppreisningserstatning er skadeerstatningsloven § 3-5.

Bestemmelsen lyder slik: 

Den som forsettlig eller grovt aktløst har

a) voldt skade på person eller

b) tilføyd krenking eller utvist mislig atferd som nevnt i § 3-3

kan – uansett om det ytes menerstatning etter § 3-2 eller standardisert erstatning etter § 3-2a – pålegges å betale den fornærmede en slik engangssum som retten finner rimelig til erstatning (oppreisning) for den voldte tort og smerte og for annen krenking eller skade av ikke-økonomisk art.

Forutsetningen for at oppreisningserstatning skal være aktuelt er at skadevolder har handlet med forsett eller vært grovt uaktsom. Oppreisning utbetales av skadevolder personlig som et engangsbeløp. Under visse forutsetninger kan bedrifter bli pålagt å betale oppreisningserstatning.

Beløp

Gjennom rettspraksis har det blitt til en slags standardisering av oppreisningsbeløp. Likevel vil det variere fra sak til sak i og med at retten gjør skjønnsmessige vurderinger jfr. ordlyden “som retten finner rimelig” basert på sakens faktum. Normalt vil retten lande på et beløp på mellom 20.000-150.00kr. I de mest alvorlige sakene vil retten kunde lande på en høyere sum. Sentrale momenter som vil kunne bli vektlagt er handlingens grovhet, arten av krenkelsen og fornærmedes skader.

Advokathjelp

Ønsker du å søke oppreisningserstatning og lurer på hvordan du skal gå frem? Våre medarbeidere er spesialiserte på erstatningsrett og kan bistå deg. Du kan nå oss på telefon eller e-post for en gratis og uforpliktende samtale. Dersom du vil at vi skal kontakte deg kan du fylle ut skjema som du finner under denne artikkelen.

 

Vanlige spørsmål

Hva er erstatning for tort og svie?

Erstatning for tort og svie er et annet ord for oppreisningserstatning. Oppreisning går ut på at du får erstatning for ditt ikke-økonomiske tap i forbindelse med en skade. Det er altså ikke krav til at du kan vise til at skaden har medført et økonomisk tap for deg.

Kan jeg få erstattet andre erstatningsposter i tillegg til oppreisnings?

Oppreisning kommer i tillegg til annen dekning av økonomisk tap og kan tilkjennes uavhengig av om det gis menerstatning. I tillegg kan det gis oppreisningserstatning selv om skadelidte har fått erstatning for sitt økonomiske tap.

Må jeg benytte meg av advokathjelp?

Det vil alltid være en fordel å benytte seg av en advokat med erfaring og kunnskap innen for feltet som kan gi deg gode råd i forbindelse med søknad om oppreisningserstatning. I tillegg vil mange oppfatte saksgangen som en belastning, og en advokat vil derfor kunne følge opp saken på dine vegne og sørge for at dine rettigheter blir opprettholdt.

Hvem skal dekke advokatutgiftene?

Du vil ha krav på at forsikringsselskapet dekker rimelig og nødvendige advokatutgifter du har i forbindelse med skaden du ble utsatt for.

 

Kilder

Kjelland, Morten. Erstatningsrett – en lærebok. Universitetsforlaget, 2. utgave 2019.

Goflebakke, Hilde. Voldsoffererstatning til barn etter familievold – særlig om oppreisningsansvar. Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett. 2016-08-04. s. 146-174.

Masteroppgave: https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/39513/717.pdf?sequence=9&isAllowed=y

Erstatning for tort og svie
Erstatning for tort og svie

 

👤 Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad. Jeg spesialiserte meg innen personskadeerstatning på Universitetet i Oslo, og startet deretter å jobbe som advokat innenfor erstatningsrett for over ti år siden. Send meg en mail så skal jeg se om vi kan hjelpe deg.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?
    Har jeg krav på fri rettshjelp?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post!