Som det fremgår av den historiske oversikten i kapittel 3, har reglene om kompensasjon til arbeidstakere som rammes av yrkesskader og -sykdommer utviklet seg langsomt og skrittvis fra siste halvdel av forrige århundre. Overføringene fra trygden har stadig blitt bedre, og det er utviklet nye forsikringsordninger. Arbeidsgiver står som skadevolder ikke lenger i noen erstatningsrettslig særstilling.

Utvalget redegjør i dette kapittel nærmere for gjeldende ordninger på de ulike felt: Erstatningsretten (pkt 4.1), trygderetten (pkt 4.2) og forsikringsretten (pkt 4.3).