Som nevnt ovenfor i kapittel 3 ble folketrygdloven (ftrl) § 11-12 opphevet i 1976: Bestemmelsen holdt i praksis arbeidsgiveren ansvarsfri for yrkesskader og sykdommer. Nå gjelder de alminnelige erstatningsrettslige regler på dette feltet. Skadelidte kan kreve erstatning av arbeidsgiver for tap som skyldes yrkesskade og -sykdom uten å påvise grov uaktsomhet. Et vilkår er at det foreligger et ansvarsgrunnlag samt årsakssammenheng mellom den ansvarsbetingende handling og tapet. Det er dessuten en betingelse at skadelidtes tap ikke er en for fjern følge av skadevolders handling eller unnlatelse. I det følgende skal først redegjøres for de aktuelle ansvarsgrunnlag: Skyldansvar, arbeidsgiveransvar og objektivt ansvar. Videre gis en oversikt over andre ansvarsgrunnlag en skadelidt i arbeidslivet kan tenkes å kunne vinne frem med overfor mulige skadevoldere. Les mer om yrkesskade advokat.