Til Justisdepartementet

Utvalget til å vurdere arbeidstakernes erstatningsrettslige stilling ved arbeidsulykker og yrkessykdommer (yrkesskadeserstatningslovutvalget) ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 11 september 1981. Utvalget legger med dette frem sin innstilling med forslag til lov om yrkesskadeserstatning.

Utvalgets mandat er inntatt i innstillingens kapittel 1. I kapittel 2 gis et sammendrag av innstillingen. Kapittel 3 inneholder en historisk oversikt, mens utvalget i kapittel 4 redegjør for gjeldende kompensasjonsordninger. Rettstilstanden i visse andre land behandles i kapittel 5, mens kapittel 6 sammenstiller de forskjellige kompensasjonsordninger. Utvalgets overveielser og forslag er fremstilt i kapittel 7. Kapittel 8 drøfter de økonomiske og administrative konsekvenser, og kapittel 9 inneholder de spesielle merknader. Utkast til lov om yrkesskadeserstatning er inntatt til slutt i innstillingen.

Utvalget har hatt 19 møter. De samlede utgifter til arbeidet er kr 113.247,50. I tillegg kommer trykningsutgiftene.

Oslo, februar 1988

Hans Bendiksby
Signe Dekke            Karl Nandrup Dahl
Reidar Vigen            Liv Wisnes Haugen