Erstatning etter yrkesskade, trafikkskade og annen personskade

Erstatning etter yrkesskade, trafikkskade og annen personskade

Dersom du har vært innblandet i en bilulykke, arbeidsulykke, blitt feilbehandlet eller vært utsatt for vold vil du som regel ha krav på erstatning for det økonomiske tapet du lider som følge av personskaden.

Erstatningskrav

“Erstatningsretten er læren om økonomisk kompensasjon for skadeforvoldelse, og rommer to hovedspørsmål. Det ene er om den som er påført en skade, “skadelidte”, kan kreve erstatning av den som påførte skaden, “skadevolder”. Hvis svaret er ja, er neste spørsmål hvor mye som skal tilkjennes i erstatning.” Kilde: Kjelland, Morten. Erstatningsrett – en lærebok, Oslo, 2016, s. 23.

Trafikkskade

Ved trafikkskade etter bilulykke følger det av bilansvarsloven at du har krav på kompensasjon fra forsikringsselskapet til bilen, evt. den skadevoldende bil sitt forsikringsselskap.

Du kan også lese vår artikkel om erstatning etter hørselsskade her. 

Yrkesskade

Dersom du blir skadet i en arbeidsulykke eller som følge av yrkessykdom vil du har krav på erstatning fra forsikringsselskapet som er ansvarlig for arbeidsgivers yrkesskadeforsikring.

Les om foreldelse av yrkesskadeerstatning her.

Pasientskadeerstatning

Erstatning ved pasientskade

Ved “svikt” i helsehjelpen vil du kunne kreve tapet dekket fra Norsk pasientskadeerstatning. Dette gjelder for eksempel feilbehandling ved et offentlig eller privat sykehus. Du kan lese mer om kompansasjon etter pasientskade ved å trykke på lenken.

Voldsoffererstatning

De som blir utsatt for vold har krav på voldsoffererstatning. Her er det flere kompansasjonsordninger. En kan fremme krav i straffesaken mot gjerningsmannen der han er kjent. En kan også gå til sivilt søksmål mot skadevolder. Ettersom gjerningsmannen ofte ikke er kjent eller søkegod har det offentlige opprettet Kontoret for voldsoffererstatning som yter erstatning til voldsofre.

Utmålingen: De ulike erstatningspostene

Utmåling er et komplekst felt innen personskaderetten. Man deler erstatningen inn i ulike poster, og alle skal vurderes konkret. Tradisjonelt har man i norsk rett vært tilbakeholden med å yte kompensasjon for ikke-økonomisk tap. Menerstatning og oppreisning for tort og svie representerer imidlertid kompanasjon for ikke-økonomisk tap.

Påført inntektstap

En har krav på kompensasjon for det inntektstapet man har som følge av skaden. Ved alvorlig personskade etter en bilulykke kan det være at man etterhvert går over på arbeidsavklaringspenger og uførepensjon og dermed lider et økonomisk tap. Slikt påført inntektstap er erstatningsrettslig vernet og må dekkes av skadevolder eller hans forsikringsselskap.

Fremtidig inntektstap

Som ved påført inntektstap skal erstatningen dekke fremtidig inntektstap. Det er ofte her det det er snakk om store erstatningsbeløp. Det er vanskelig å sannsynliggjøre eksakt hva man kommer til å tjene flere år frem i tid dersom man ikke hadde blitt skadet i ulykken, men  det er likevel mulig å legge til grunn en forventet inntekt frem til pensjonsalder.

Erstatningsutmåling etter trafikkskade er vanskelig å vurdere selv

Påførte merutgifter

Etter en bilulykke eller arbeidsulykke mm. kan det påløpe utgifter som ellers ikke ville påløpt om man ikke hadde personskaden. Dette gjelder typisk egenandeler til lege og andre behandlingsutgifter, medisiner, transportutgifter som ikke ellers ville påløpt (f.eks taxi til behandler) og advokatutgifter. Ved alvorlig personskade vil det være aktuelt med ombygging av bolig for at den skal være egnet for rullestol samt pleie- og omsorgsutgifter eller annen hjelp en må betale for. Alle disse utgiftene vil du kunne kreve erstattet.

Fremtidige merutgifter

Merutgifter skal også erstattes i et fremtidig perspektiv. Her er det ikke som ved inntektstap at en kun skal regne frem til pensjonsalder, men frem til forventet levealder. Det er de samme type merutgifter som er nevnt i avsnittet om påførte merutgifter.

Påført og fremtidig hjemmearbeidstap

Bortfall av evne til å utføre arbeid i hjemmet er erstatningsrettslig vernet. Hjemmearbeidstap anses som en form for inntektstap, og selv om en hadde både full jobb og tok seg av arbeidsoppgaver i hjemmet før ulykken vil begge være erstatningsmessige. Arbeid i hjemmet kan bestå i bl.a. husarbeid og omsorg for barn.

Tap av forsørger

Etter skadeserstatningsloven § 3-4 har den som lider forsørgertap krav på kompansasjon fra skadevolder eller forsikringsselskapet. Dette vil typisk være gjenlevende barn og/eller ektefelle eller samboer. Utgangspunktet er som i erstatningsutmåling ellers, det skal ytes full erstatning for det økonomiske tapet skadelidte har blitt påført. Det skal legges vekt på forsørgelsens omfang og skadelidtes evne til å forsørge seg selv.

Erstatning for tort og svie: Oppreisning

Den som f.eks har blitt utsatt for vold, voldtekt eller andre grovt uaktsomme og forsettlige handlinger kan ha krav på oppreisning fra skadevolder. Oppreisning er en kompensasjon for krenkelsen, og fungerer som en slags straff mot skadevolder. Man kan få oppreisning etter bilulykke dersom skadevolder har opptrådt grovt uaktsomt. I saker der det er aktuelt å kreve oppreisning dreier det seg ofte om forhold av slik art at skadelidte kan ha krav på bistandsadvokat, f.eks ved vold og voldtekt.

Menerstatning

Dersom skadelidte har blitt påført varig skade av medisinsk art kan han kreve menerstatning. Både fysisk og psykisk skade er relevant. Menerstatning skal utgjøre en kompansasjon for det savn og tap av livskvalitet en invaliditet medfører. Menerstatning utmåles etter forskrift om menerstatning, alt etter hvor omfattende varige skader som skadelidte er påført.

Kontakt en erstatningsadvokat ved spørsmål om erstatning. Ansvarlig forsikringsselskap dekker rimelige og nødvendige advokatutgifter

Kontakt en erstatningsadvokat

La en erstatningsadvokat med erfaring og kompetanse innen erstatning etter personskade bistå deg dersom du har vært utsatt for en bilulykke, arbeidsulykke eller vil kreve erstatning etter vold. Ta kontakt i skjemaet til venstre. Da vil du også finne ut hvorvidt du har krav på fri rettshjelp, om advokatutgiftene dekkes av forsikringsselskapet samt om du har krav på bistandsadvokat. Ikke la erstatningskravet ditt foreldes, kontakt oss i dag.

Vanlige spørsmål

Når vil jeg ha krav på bistandsadvokat?

Det vil ha krav på bistandsadvokat dersom det var snakk om voldtekt, sedelighetssaker eller volden medførte alvorlig personskade.

Hvem må dekke advokatutgiftene?

Dersom du har krav på bistandsadvokat, vil ha krav på fri rettshjelp. For andre tilfeller vil du ha krav på erstatning fra ansvarlige forsikringsselskap eller fra gjerningspersonen/staten dersom du har krav på voldsoffererstatning.

Kan jeg kreve flere erstatningsposter for samme skade?

Det er mulig å få erstatning for både ditt økonomiske og ikke-økonomiske tap. Du vil dermed kunne kreve erstatning for f.eks. tapt inntekt og i tillegg oppreisningserstatning.

Hvem har bevisbyrden?

Det er som regel du som skadelidt som har bevisbyrden for at du har vært utsatt for en skade og at dette har ført til et økonomisk tap.

Kilder

Kjelland, Morten. Erstatningsrett – en lærebok, Oslo, 2016.

https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/21387/68022.pdf?sequence=2&isAllowed=y

https://bora.uib.no/bora-xmlui/bitstream/handle/1956/18595/169_JUS399_V18.pdf?sequence=1&isAllowed=y

👤 Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad. Jeg spesialiserte meg innen personskadeerstatning på Universitetet i Oslo, og startet deretter å jobbe som advokat innenfor erstatningsrett for over ti år siden. Send meg en mail så skal jeg se om vi kan hjelpe deg.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?
    Har jeg krav på fri rettshjelp?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post!