Erstatningsansvar

Erstatningsansvar

Har du vært utsatt for en skade og mistenker at du har et erstatningskrav mot skadevolder? Erstatningsansvar krever at det foreligger et påviselig økonomisk tap hos skadelidte, et ansvarsgrunnlag og en årsakssammenheng mellom den skadevoldende handling eller unnlatelse og skaden.

Erstatningsansvar

Erstatningsansvar kan betegnes som et økonomisk ansvar for skade når vilkårene for erstatning foreligger. Hovedformålet med erstatning er å sørge for at skadelidte stilles som om skaden ikke hadde skjedd. Ulike former for erstatning kan gjøre seg gjeldende avhengig av de konkrete forhold. Det eksisterer likevel visse alminnelige vilkår for å oppfylle kravene til et erstatningsansvar.

Les også vårt innlegg om erstatningsansvar for barn.

Vilkår for erstatning

Krav om erstatning betinges av tre forhold. Det må foreligge et økonomisk tap, et ansvarsgrunnlag, samt årsakssammenheng mellom den skadevoldende handling og oppstått skade/tap.

Økonomisk tap

Erstatning er i all hovedsak økonomisk betinget. Den skadevoldende handling må derfor ha påført skadelidte et økonomisk tap. Det kan være tale om merutgifter til behandling av en skade, legevisitt, medisiner m.m. Der personskaden har medført at skadelidte er ute av stand til å arbeide i en kortere eller lengre periode kan manglende inntekt kreves erstattet innen den aktuelle perioden. Skadelidte må selv bevise at vedkommende har lidt et økonomisk tap.

Det gjøres oppmerksom på at skadelidte i visse tilfeller kan kreve erstatning for ikke-økonomiske tap. Menerstatning kan kreves der skadelidte har fått en skade av minimum 10 års varighet og med en uføregrad på minst 15 %. I saker hvor skadevolder forsettlig eller grovt uaktsomt har påført skadelidte skade eller har tilføyd visse former for krenkelse kan skadelidte kreve oppreisning.

Ansvarsgrunnlag

Videre må det foreligge et rettslig grunnlag for ansvaret. Norsk rett skiller mellom subjektive og objektive ansvarsgrunnlag på lovfestet og ulovfestet grunnlag. Sistnevnte innebærer at ansvarsgrunnlaget kan følge av en lovhjemmel eller vilkår oppstilt gjennom langvarig rettspraksis. De subjektive ansvarsgrunnlagene forutsetter utvist skyld hos skadevolder. Culpaansvaret utgjør det sentrale subjektive skyldansvaret.

Culpa

Culparegelen kommer til anvendelse i de tilfeller skadevolder forsettlig (med vilje) har forårsaket en skade eller dersom vedkommende har opptrådt uaktsomt (klanderverdig). En tommelfingerregel er å stille spørsmål om påstått skadevolder burde handlet annerledes for å avverge risiko. Rollefoventningen til en alminnelig fornuftig person i samme situasjon vil være avgjørende. Sentrale vurderingsmomenter vil være om det foreligger et tiknytningsforhold mellom skadevolderen og risikoen, om påstått ansvarlig hadde mulighet til å gjennomføre en alternativ handling som hadde eliminert eller redusert risikoen, samt risikoens størrelse og skadelidtes opptreden.

Objektivt ansvar

Objektive ansvarsgrunnlag krever på den annen side ikke utvist skyld. Lovfestede objektive ansvarsgrunnlag er eksempelvis å finne i skadeserstatningsloven § 2-1 om arbeidsgivers ansvar og bilansvarsloven § 4. Det ulovfestede objektive ansvaret er utviklet gjennom langvarig høyesterettspraksis. Overordnet spørsmål vil være hvem som er nærmest til å bære skaderisikoen. Vurderingsmomenter vil være om skadevolder har tilstrekkelig tilknytning til risikokilden, samt om denne innretningen eller virksomheten utgjør en stadig, typisk og ekstraordinær risiko. Dersom dette er tilfellet vil skadevolder ofte ha bedre mulighet til å forutse risikoen for skade enn skadelidte.

Årsakssammenheng

Det siste vilkåret innebærer at det må foreligge årsakssammenheng mellom skaden og den ansvarsbetingende handlingen. Den skadevoldende handling må være en nødvendig betingelse for at skaden skjedde. Det vil si at skaden ikke hadde inntruffet dersom den skadevoldende handling ikke hadde vært gjennomført. Tapet kan videre ikke være for avledet, fjernt eller indirekte, noe som kan være tilfellet ved tredjemannstap.

Advokathjelp ved spørsmål om erstatningsansvar

Har du spørsmål om erstatningsansvar? Vårt advokatkontor er her for å hjelpe deg! Ta kontakt med en av våre erstatningsadvokater for en gratis og uforpliktende samtale. Du kan sende en henvendelse ved å fylle ut skjemaet under, ringe eller sende oss en e-post.

Vanlige spørsmål

Hva er vilkårene for erstatning?

Erstatning betinges av at skadelidte har lidt et økonomisk tap som følge av skaden. Det må videre foreligge et ansvarsgrunnlag, samt årsakssammenheng mellom tapet og den ansvarsbetingende handlingen.

Hvordan krever jeg erstatning?

Hvordan du går frem for å kreve erstatning vil variere fra sak til sak. Ved yrkesskade eller trafikkskade kan kravet rettes mot ansvarlig forsikringsselskap. Voldsoffererstatning vil i mange tilfeller kunne kreves direkte fra staten. I andre tilfeller må krav rettes direkte mot skadevolder, som eventuelt må stevnes for retten. En av våre advokater hjelper deg gjerne med å fastlegge fremgangsmåten i din konkrete sak.

Hva kan jeg få i erstatning?

Erstatning er i all hovedsak økonomisk fundert. Det innebærer at du kan kreve merutgifter som følge av skaden og inntektstap. Ved alvorlige handlinger eller skader kan det også være grunnlag å søke erstatning for ikke-økonomisk tap gjennom menerstatning og/eller oppreisning.

Hva er årsakssammenheng?

Årsakssammenheng innebærer at skaden og tapet må være en følge av den skadegjørende handlingen. Skadeforvoldelsen må med andre ord være en nødvendig og ikke uvesentlig betingelse for at skaden inntraff. Videre kan ikke skaden være en for fjern, avledet eller indirekte følge av hendelsen. Vilkåret er oppstilt for å beskytte skadevolder fra urimelige økonomiske krav som vedkommende ikke kan anses å være tilstrekkelig ansvarlig for.

Hva er et ansvarsgrunnlag?

Ansvarsgrunnlag innebærer at det må foreligge et rettslig grunnlag for å ilegge ansvar. Eksempelvis foreligger ansvarsgrunnlag der en person forsettlig (med vilje) har fremprovosert en skade. I visse tilfeller kan det foreligge et objektivt ansvar, uavhengig av skyld.

👤 Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad. Jeg spesialiserte meg innen personskadeerstatning på Universitetet i Oslo, og startet deretter å jobbe som advokat innenfor erstatningsrett for over ti år siden. Send meg en mail så skal jeg se om vi kan hjelpe deg.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?
    Har jeg krav på fri rettshjelp?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post!