Krav om erstatning

Krav om erstatning

Lurer du på om du har et erstatningskrav? Krav om erstatning betinges av tre forhold. Det må foreligge et økonomisk tap, et ansvarsgrunnlag og en årsakssammenheng mellom den ansvarsbetingende handlingen og skaden. I det følgende gis en nærmere oversikt over disse vilkårene.

Hva er et erstatningskrav?

Et erstatningskrav er et krav om kompensasjon for påført skade som har ledet til et økonomisk tap. Hovedhensynet bak erstatningsreglene er å stille skadelidte som om skaden ikke hadde skjedd. Det finnes ulike former for erstatning, avhengig av de konkrete forhold i saken. Likevel finnes visse grunnleggende vilkår som må være oppfylt for å ha et erstatningskrav i behold.

Det skilles mellom erstatning i og utenfor kontraktsforhold. I det følgende skal vi ta for oss erstatning utenfor kontraktsforhold.

Har du mottatt et erstatningskrav? Les mer her.

Vilkår for å kreve erstatning

Økonomisk tap

For det første må det foreligge et økonomisk tap hos skadelidte som en konsekvens av den skadevoldende handlingen. Dette har sin bakgrunn i at erstatning i all hovedsak er økonomisk fundert. Dersom den påførte skaden medfører at skadelidte ikke er i stand til å arbeide i et aktuelt tidsrom etter en ulykke kan vedkommende kreve manglende inntekt innenfor denne perioden erstattet.

Ved personskade skal i utgangspunktet kun skadelidtes økonomiske tap dekkes. Ved krenkelse og/eller varige mén kan imidlertid skadelidte kreve erstatning som overgår de faktiske økonomiske utleggene som følger av skaden, gjennom reglene om oppreisning og/eller menerstatning.

Ansvarsgrunnlag

Erstatning kan kun kreves der det foreligger et rettslig grunnlag for ansvaret. Ansvar kan pålegges etter culparegelen eller etter læren om objektivt erstatningsansvar.

Culpa betyr skyld, og gjelder saker hvor skadevolder forsettlig (med vilje) har påført skaden eller der vedkommende har opptrådt uaktsomt (klanderverdig). Det overordnede vurderingstema vil være om den påstått ansvarlige burde ha reagert på risikoen som hans handling utgjorde. Det er rolleforventningen til en alminnelig fornuftig person plassert i situasjonen til skadevolder som danner utgangspunktet for vurderingen. Sentrale vurderingsmomenter vil være om det foreligger et tilknytningsforhold mellom skadevolder og risikoen, om skadevolder hadde mulighet til å foreta en alternativ handling som hadde eliminert risikoen, risikoens størrelse, samt skadelidtes opptreden.

Ansvarsgrunnlag kan videre følge av lovfestet eller ulovfestet objektivt ansvar. Eksempler på lovfestet ansvar følger av skadeserstatningsoven § 2-1 om arbeidsgivers ansvar og bilansvarsloven § 4. Det ulovfestede objektive ansvaret er utviklet gjennom høyesterettspraksis. Slikt ansvar foreligger dersom påstått skadevolder er nærmere til å bære skaderisikoen enn skadelidte selv. Som hovedregel er skadelidte nærmest til å bære risiko for egen ulykke. Det må derfor foreligge særlige forhold for å velte risikoen over på andre. Det første forholdet innebærer at den påstått ansvarlige har tilstrekkelig tilknytning til risikokilden. Eksempelvis vil eieren av en virksomhet eller innretning normalt ha slik tilknytning. Risikokilden må videre ha utgjort en typisk, stadig og ekstraordinær risiko. Dersom det er tilfellet vil skadevolder vanligvis ha større mulighet til å forutse skaderisikoen enn skadelidte selv. Dette er komplekse vurderinger, som en av våre advokater med kompetanse innenfor erstatningsrett kan hjelpe deg med.

På enkelte områder foreligger ordninger med objektivt erstatningsansvar, hvilket blant annet gjelder yrkesskade og trafikkskade. I et slikt tilfelle vil skadelidte kunne melde erstatningskravet mot et forsikringsselskap.

Årsakssammenheng

Videre må det foreligge både faktisk og rettslig årsakssammenheng. Faktisk årsakssammenheng innebærer at handlingen eller unnlatelsen må være en nødvendig og ikke uvesentlig betingelse for at skaden inntraff, jf. Rt. 1992 s. 64. I det ligger at skaden ikke ville ha skjedd dersom handlingen tenkes borte. For det andre kreves det at skaden ikke er for fjern og avledet, jf. Rt. 1973 s. 1286. Dette kan være tilfellet ved tredjemannsskader, hvor det er en lang årsaksrekke mellom skaden og den skadevoldende handling.

Hvordan krever man erstatning?

Fremgangsmåten for å kreve erstatning vil variere fra sak til sak. En felles forutsetning er at vilkårene for erstatning er oppfylt. Ved yrkesskade vil skadelidte ha krav på erstatning fra forsikringsselskapet til arbeidsgiver. Dersom du har vært utsatt for en trafikkulykke kan du kreve erstatning fra forsikringsselskapet til bilen som forårsaket skaden. Ved vold kan fornærmede ha krav på voldsoffererstatning gjennom en søknad til Kontoret for voldsoffererstatning. Har du blitt utsatt for feilbehandling som har påført deg et økonomisk tap over 10.000,- kan du inneha et erstatningskrav fra Norsk pasientskadeerstatning.

Ved spørsmål om et eventuelt erstatningskrav etter koronavaksinen les her.

Advokathjelp for å søke erstatning

Lurer du på om du har et erstatningskrav? Ta kontakt med en av våre advokater for en gratis forhåndsvurdering av hvorvidt du har et erstatningskrav i behold. Vi kan også vurdere hvorvidt eventuelle advokatutgifter er dekket av din forsikring. Kontakt oss ved å sende e-post, ved å ringe eller ved å fylle ut kontaktskjemaet under.

Vanlige spørsmål

Hva er et erstatningskrav?

Et erstatningskrav er et krav om godtgjørelse i form av penger for en negativ effekt påført skadelidte.

Hva er vilkårene for erstatning?

Et erstatningskrav betinges av at det foreligger et økonomisk tap, et ansvarsgrunnlag og adekvat årsakssammenheng.

Hvor mye erstatning kan jeg få?

Skadelidte har som hovedregel krav på full erstatning for sitt økonomiske tap som følge av skaden, jf. skadeserstatningsloven § 3-1.

Hva er årsakssammenheng?

Årsakssammenheng innebærer at det foreligger adekvat sammenheng mellom den ansvarsbetingende handling og skaden.

Hvordan krever jeg erstatning?

Hvordan du kan kreve erstatning vil variere fra sak til sak. Ved voldsoffererstatning vil du i mange tilfeller kunne kreve erstatning direkte fra staten, ved yrkesskade og trafikkskade kan erstatningskrav rettes mot et forsikringsselskap, mens i andre saker må skadelidte stevne skadevolder for retten. Ta kontakt med en av våre advokater for veiledning om din konkrete sak.

👤 Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad. Jeg spesialiserte meg innen personskadeerstatning på Universitetet i Oslo, og startet deretter å jobbe som advokat innenfor erstatningsrett for over ti år siden. Send meg en mail så skal jeg se om vi kan hjelpe deg.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?
    Har jeg krav på fri rettshjelp?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post!